T7. Th11 27th, 2021

1̼2̼2̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼9̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼H̼o̼a̼ ̼T̼h̼á̼m̼ ̼(̼T̼P̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼F̼0̼.̼
̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼1̼1̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼5̼C̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼H̼o̼a̼ ̼T̼h̼á̼m̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ố̼t̼,̼ ̼h̼o̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼R̼T̼-̼P̼C̼R̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼

̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼H̼o̼a̼ ̼T̼h̼á̼m̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼g̼ộ̼p̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼R̼T̼-̼P̼C̼R̼ ̼c̼h̼o̼ ̼5̼0̼%̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼3̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼R̼T̼-̼P̼C̼R̼)̼.̼


̼H̼ơ̼n̼ ̼1̼3̼0̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼F̼1̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼3̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼(̼5̼A̼,̼ ̼5̼C̼,̼ ̼5̼D̼)̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼1̼2̼2̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼9̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼T̼P̼ ̼S̼ầ̼m̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼;̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼F̼0̼ ̼(̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼)̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼1̼1̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼

̼L̼ê̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼N̼e̼t̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼v̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼.̼v̼n̼/̼v̼n̼/̼s̼u̼c̼-̼k̼h̼o̼e̼/̼h̼o̼n̼-̼1̼3̼0̼-̼h̼o̼c̼-̼s̼i̼n̼h̼-̼g̼i̼a̼o̼-̼v̼i̼e̼n̼-̼t̼r̼u̼o̼n̼g̼-̼t̼i̼e̼u̼-̼h̼o̼c̼-̼o̼-̼t̼h̼a̼n̼h̼-̼h̼o̼a̼-̼p̼h̼a̼i̼-̼c̼a̼c̼h̼-̼l̼y̼-̼t̼a̼p̼-̼t̼r̼u̼n̼g̼-̼7̼9̼4̼4̼2̼3̼.̼h̼t̼m̼l̼

By Admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You missed