T7. Th11 27th, 2021

(̼V̼T̼C̼ ̼N̼e̼w̼s̼)̼ ̼-̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼x̼i̼n̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼à̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼
̼S̼á̼n̼g̼ ̼2̼6̼/̼1̼1̼,̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼V̼T̼C̼ ̼N̼e̼w̼s̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼(̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼)̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼l̼ý̼.̼
Hà Tĩnh: Thiếu nữ 16 tuổi bị hiếp dâm tập thể trong nhà nghỉ
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼d̼à̼i̼ ̼4̼3̼s̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼3̼-̼4̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼.̼ ̼C̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼.̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼l̼a̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼h̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼“̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼h̼ú̼”̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼l̼i̼p̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼V̼ ̼V̼T̼C̼ ̼N̼e̼w̼s̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼N̼.̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼5̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

̼T̼R̼Ọ̼N̼G̼ ̼T̼Ù̼N̼G̼

xem thêm; M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼,

C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼”̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ n̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ã̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼o̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼C̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼

̼C̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ỏ̼n̼g̼ ̼l̼ẻ̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ợ̼p̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼n̼.̼
̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼P̼.̼T̼.̼L̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼3̼)̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼.̼

̼N̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼é̼p̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ủ̼i̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼a̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼

̼C̼á̼n̼h̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ẻ̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼h̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼u̼y̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ù̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼

̼”̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼,̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ợ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼h̼ắ̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼é̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼.̼ ̼H̼ắ̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼ô̼m̼ ̼e̼m̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼s̼ờ̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼x̼i̼n̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼V̼ì̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼a̼m̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼
̼”̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼x̼i̼n̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼m̼ì̼ ̼ă̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼ ̼H̼ắ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼m̼ì̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ạ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼,̼ ̼l̼ỡ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼s̼a̼o̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼V̼ì̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼(̼1̼ ̼b̼é̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼1̼ ̼b̼é̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼”̼E̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼d̼á̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼.̼ ̼E̼m̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼.̼
̼C̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼m̼ì̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼L̼ý̼ ̼A̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼8̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼A̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼H̼ắ̼n̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼e̼m̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼t̼i̼ế̼p̼,̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼ù̼n̼g̼.̼ ̼E̼m̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼

C̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼.̼
V̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ã̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼A̼.̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼i̼ế̼p̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼p̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼H̼I̼V̼.̼

̼M̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼a̼y̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼v̼á̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼”̼D̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼A̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼H̼I̼V̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼p̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼A̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼A̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼.̼

̼”̼M̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼m̼a̼y̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼a̼y̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼g̼ạ̼o̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼.̼.̼.̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼B̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼
̼Á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼A̼.̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼u̼y̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼:̼ ̼”̼C̼ứ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ứ̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼u̼ố̼t̼.̼ ̼E̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼o̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼3̼/̼ ̼T̼B̼-̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼g̼h̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼l̼à̼̼:̼ ̼”̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼1̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼0̼7̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼”̼.̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ô̼ ̼k̼ý̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼
̼C̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼o̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼”̼X̼i̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼o̼a̼n̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼E̼m̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼E̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼e̼m̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼o̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼.̼

̼Đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼
̼”̼E̼m̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼ạ̼.̼ ̼E̼m̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ị̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ạ̼.̼ ̼C̼h̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼e̼m̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼ư̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼.̼

By Admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *