T5. Th1 27th, 2022

H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼B̼ắ̼c̼,̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼r̼á̼o̼ ̼r̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼F̼0̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼D̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼ở̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼,̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼9̼4̼2̼ ̼c̼a̼;̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼1̼7̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼.̼.̼

̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼1̼5̼9̼ ̼c̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼

̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼2̼8̼5̼ ̼c̼a̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼5̼9̼ ̼c̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼F̼0̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼.̼

̼C̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼F̼0̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼4̼ ̼(̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼4̼)̼ ̼l̼à̼ ̼8̼.̼5̼4̼7̼ ̼c̼a̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼ố̼ ̼F̼0̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼3̼.̼2̼0̼4̼ ̼c̼a̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼F̼0̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼l̼à̼ ̼5̼.̼3̼4̼3̼ ̼c̼a̼.̼

̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼1̼5̼-̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼2̼6̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼/̼h̼u̼y̼ệ̼n̼/̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼3̼3̼.̼2̼5̼7̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼m̼,̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼1̼3̼2̼.̼3̼2̼4̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼:̼ ̼ổ̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼

̼T̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼-̼2̼3̼/̼1̼1̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼L̼ạ̼c̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼1̼0̼6̼ ̼c̼a̼ ̼F̼0̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼K̼i̼ê̼n̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼T̼a̼m̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼L̼ạ̼c̼,̼ ̼T̼ề̼ ̼L̼ỗ̼,̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼C̼h̼â̼u̼;̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼3̼0̼0̼ ̼c̼a̼.̼
Sáng 25/11, dịch tăng nhiệt ở nhiều địa phương, hàng nghìn F0 cộng đồng Ảnh 1
̼X̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼L̼ạ̼c̼,̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼B̼i̼ề̼n̼)̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼C̼h̼ù̼a̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼K̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼L̼ạ̼c̼.̼

̼Y̼ê̼n̼ ̼L̼ạ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ễ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼F̼0̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼.̼2̼6̼7̼ ̼F̼1̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼7̼5̼4̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼5̼1̼0̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼;̼ ̼2̼.̼1̼3̼9̼ ̼F̼2̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼5̼6̼7̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼

̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼;̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ễ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼ắ̼t̼ ̼g̼a̼o̼.̼

̼H̼à̼ ̼N̼a̼m̼:̼ ̼2̼4̼ ̼F̼0̼ ̼m̼ớ̼i̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼1̼1̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼N̼a̼m̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼2̼4̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼4̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼ở̼ ̼ổ̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼L̼ụ̼c̼;̼ ̼8̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼.̼

̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼T̼h̼ê̼m̼ ̼5̼6̼ ̼c̼a̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼1̼1̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼5̼6̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼5̼6̼ ̼c̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼1̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼H̼ậ̼u̼,̼ ̼2̼6̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼1̼1̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼3̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼ự̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼4̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼

̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼:̼ ̼4̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼1̼1̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼4̼5̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼4̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼â̼y̼ ̼(̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼2̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼X̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼

̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼:̼ ̼V̼ư̼ợ̼t̼ ̼m̼ố̼c̼ ̼2̼.̼0̼0̼0̼ ̼c̼a̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼4̼h̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼9̼8̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼4̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼.̼

̼T̼í̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼4̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼2̼.̼0̼7̼4̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼.̼0̼8̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼1̼2̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼,̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.

̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼:̼ ̼C̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼s̼â̼u̼

̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼1̼1̼8̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼c̼a̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ô̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼2̼ ̼c̼a̼)̼ ̼v̼à̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼Đ̼à̼n̼ ̼(̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼a̼)̼,̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼5̼7̼ ̼c̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼1̼1̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼1̼1̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼7̼4̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼9̼6̼2̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼

̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼:̼ ̼T̼h̼ê̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼1̼1̼,̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼3̼3̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼;̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼1̼ ̼c̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼.̼

̼T̼í̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼/̼1̼1̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼3̼9̼3̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼6̼8̼ ̼c̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼1̼2̼0̼ ̼c̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼…̼

̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼:̼ ̼4̼6̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼1̼1̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼4̼6̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼3̼6̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼T̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼1̼1̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼2̼.̼4̼8̼7̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼2̼.̼1̼5̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼3̼2̼7̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼

̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼6̼7̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼7̼2̼.̼0̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ủ̼ ̼2̼ ̼m̼ũ̼i̼.̼

̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼:̼ ̼T̼h̼ê̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼1̼1̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼3̼6̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼;̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼5̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼,̼ ̼2̼0̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼

Sáng 25/11, dịch tăng nhiệt ở nhiều địa phương, hàng nghìn F0 cộng đồng Ảnh 2
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼T̼V̼)̼.̼
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼1̼7̼ ̼c̼a̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼8̼3̼5̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼2̼7̼6̼ ̼c̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼

̼ ̼M̼i̼ề̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼F̼0̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼1̼1̼,̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼9̼4̼2̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼(̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼)̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼2̼6̼ ̼c̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼1̼6̼3̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼4̼8̼ ̼c̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼,̼ ̼2̼0̼1̼ ̼c̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼5̼0̼4̼ ̼c̼a̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼

Sáng 25/11, dịch tăng nhiệt ở nhiều địa phương, hàng nghìn F0 cộng đồng Ảnh 3
̼B̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼v̼à̼ ̼c̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼ở̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼1̼1̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼)̼.̼
̼S̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼ở̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼7̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼2̼0̼.̼0̼2̼6̼ ̼c̼a̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼1̼0̼.̼1̼2̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼1̼6̼2̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼.̼6̼5̼5̼ ̼F̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼6̼.̼1̼8̼0̼ ̼F̼1̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼6̼2̼5̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼1̼7̼9̼ ̼c̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼1̼8̼.̼4̼6̼5̼ ̼c̼a̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼5̼.̼8̼3̼7̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼3̼ ̼c̼a̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼2̼5̼2̼ ̼c̼a̼.̼ ̼

̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼9̼1̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼v̼ế̼t̼,̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼l̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼8̼3̼ ̼c̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼í̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼4̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼3̼.̼8̼2̼2̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼9̼.̼1̼4̼0̼ ̼c̼a̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼ ̼c̼a̼,̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼8̼7̼ ̼c̼a̼.̼

̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼8̼2̼ ̼c̼a̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼4̼4̼5̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼1̼4̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼à̼ ̼F̼1̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼F̼0̼ ̼v̼à̼ ̼2̼3̼ ̼c̼a̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼l̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼.̼

Sáng 25/11, dịch tăng nhiệt ở nhiều địa phương, hàng nghìn F0 cộng đồng Ảnh 4
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼,̼ ̼T̼P̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼5̼0̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼T̼)̼.̼
̼B̼ạ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼1̼8̼ ̼c̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼R̼T̼-̼P̼C̼R̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼7̼3̼ ̼c̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼0̼5̼ ̼c̼a̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼1̼0̼.̼6̼2̼9̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼6̼.̼4̼8̼7̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼,̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼9̼8̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼.̼ ̼

̼T̼r̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼2̼9̼9̼ ̼F̼0̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼2̼0̼6̼ ̼c̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼6̼.̼4̼0̼9̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼(̼c̼ó̼ ̼4̼2̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼)̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼2̼.̼7̼9̼9̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼;̼ ̼S̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼4̼0̼.̼

̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼4̼3̼0̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼4̼1̼5̼ ̼c̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼5̼.̼5̼1̼4̼,̼ ̼c̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼2̼.̼9̼2̼7̼;̼ ̼S̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼6̼0̼.̼

̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼3̼9̼8̼ ̼F̼0̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼1̼1̼7̼ ̼c̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼2̼1̼8̼ ̼c̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼,̼ ̼6̼3̼ ̼c̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼.̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼1̼7̼.̼5̼6̼2̼,̼ ̼c̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼1̼4̼.̼3̼3̼7̼;̼ ̼S̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼3̼1̼.̼

Sáng 25/11, dịch tăng nhiệt ở nhiều địa phương, hàng nghìn F0 cộng đồng Ảnh 5
̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼K̼ỳ̼)̼.̼
̼H̼ậ̼u̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼3̼2̼8̼ ̼c̼a̼ ̼c̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼1̼8̼7̼ ̼c̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼í̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼(̼n̼g̼à̼y̼ ̼0̼8̼/̼7̼/̼2̼0̼2̼1̼)̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼4̼.̼4̼6̼5̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼2̼.̼1̼5̼0̼ ̼c̼a̼.̼

̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼2̼5̼0̼ ̼F̼0̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼2̼1̼.̼6̼8̼8̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼(̼c̼ó̼ ̼1̼9̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼i̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼)̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼5̼.̼5̼8̼1̼ ̼c̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼1̼4̼6̼ ̼c̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼7̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼3̼2̼7̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼2̼2̼4̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼1̼4̼2̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼;̼ ̼3̼3̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼4̼8̼ ̼c̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼6̼0̼ ̼F̼0̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼1̼4̼ ̼c̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼4̼5̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼2̼4̼.̼1̼1̼6̼ ̼F̼0̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼1̼8̼.̼5̼3̼2̼ ̼c̼a̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼6̼ ̼c̼a̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼4̼9̼2̼ ̼c̼a̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ủ̼ ̼2̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼1̼5̼ ̼l̼ầ̼n̼;̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼;̼ ̼B̼ạ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼;̼ ̼T̼ừ̼ ̼2̼0̼h̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼4̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼.̼.̼.̼

̼D̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼u̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼1̼1̼,̼ ̼1̼1̼.̼7̼8̼9̼ ̼F̼0̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼5̼9̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼6̼6̼3̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼6̼.̼5̼7̼8̼ ̼c̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼
̼T̼h̼e̼o̼

̼D̼â̼n̼ ̼T̼r̼í̼

By Admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.