T7. Th11 27th, 2021

V̼O̼V̼.̼V̼N̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼õ̼,̼ ̼g̼õ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼r̼à̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼.̼
̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼1̼8̼/̼1̼1̼)̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Đ̼a̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼.̼

̼P̼h̼ó̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Đ̼a̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼(̼ả̼n̼h̼ ̼K̼i̼m̼ ̼D̼u̼n̼g̼)̼
̼T̼ạ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼P̼G̼S̼-̼T̼S̼-̼B̼S̼ ̼T̼ă̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼M̼o̼l̼n̼i̼p̼r̼i̼v̼i̼r̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼F̼0̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼í̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼F̼0̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ủ̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼7̼.̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼y̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼.̼

̼V̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼F̼0̼ ̼x̼u̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼l̼o̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ổ̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ơ̼ ̼h̼ồ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Đ̼a̼m̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼ý̼,̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼3̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼9̼9̼,̼9̼%̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼õ̼,̼ ̼g̼õ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼r̼à̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼.̼ ̼T̼r̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼.̼

̼C̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ỉ̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼ ̼l̼ệ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼ạ̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼(̼ả̼n̼h̼ ̼K̼i̼m̼ ̼D̼u̼n̼g̼)̼
̼V̼ề̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼v̼ế̼t̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼ổ̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Đ̼a̼m̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼ý̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼k̼i̼s̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼s̼â̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼.̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.̼

̼”̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼.̼ ̼H̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼.̼ ̼L̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ấ̼u̼.̼ ̼C̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ợ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼h̼ơ̼n̼”̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼y̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ư̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ô̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼–̼ ̼d̼â̼n̼ ̼–̼ ̼y̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼,̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼y̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼F̼0̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼T̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼a̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼d̼à̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼.̼/̼.̼

̼K̼i̼m̼ ̼D̼u̼n̼g̼/̼V̼O̼V̼-̼T̼P̼H̼C̼M̼

By Admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *