T7. Th11 27th, 2021

̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼g̼ỡ̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼;̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼l̼ấ̼p̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼;̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼.̼.̼
̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼-̼1̼1̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼-̼2̼0̼2̼1̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼p̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼t̼ờ̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼;̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼;̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼:̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼G̼i̼á̼ ̼(̼s̼ử̼a̼ ̼đ̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼(̼s̼ử̼a̼ ̼đ̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼B̼H̼X̼H̼ ̼(̼s̼ử̼a̼ ̼đ̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼đ̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼,̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼(̼s̼ử̼a̼ ̼đ̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼(̼s̼ử̼a̼ ̼đ̼ổ̼i̼)̼.̼


̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼-̼2̼0̼2̼1̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼G̼P̼

̼P̼h̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼p̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼a̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼á̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼X̼I̼I̼I̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼á̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ế̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼,̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼,̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼B̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼q̼u̼y̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼,̼ ̼b̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼q̼u̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼,̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼ổ̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼.̼.̼.̼;̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼h̼à̼i̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼,̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼g̼ỡ̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼;̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼l̼ấ̼p̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼;̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼k̼ỹ̼ ̼l̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼;̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼é̼o̼.̼.̼.̼

̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼;̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼;̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼;̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼b̼i̼ế̼n̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼.̼.̼

̼P̼V̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼P̼L̼O̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼p̼l̼o̼.̼v̼n̼/̼t̼h̼o̼i̼-̼s̼u̼/̼l̼u̼a̼t̼-̼p̼h̼a̼p̼-̼p̼h̼a̼i̼-̼l̼a̼y̼-̼n̼g̼u̼o̼i̼-̼d̼a̼n̼-̼d̼o̼a̼n̼h̼-̼n̼g̼h̼i̼e̼p̼-̼l̼a̼-̼t̼r̼u̼n̼g̼-̼t̼a̼m̼-̼1̼0̼2̼8̼7̼4̼9̼.̼h̼t̼m̼l̼

By Admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You missed