T7. Th11 27th, 2021

N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼T̼C̼ ̼N̼e̼w̼s̼,̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼ậ̼u̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼(̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼1̼1̼,̼ ̼Đ̼ậ̼u̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼4̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼ ̼V̼i̼n̼h̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼a̼x̼i̼,̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼ở̼ ̼K̼h̼u̼ ̼A̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼3̼)̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼.̼


̼K̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼.̼


̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼ỉ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼,̼ ̼Đ̼ậ̼u̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼H̼ắ̼c̼ ̼Đ̼ế̼,̼ ̼T̼P̼ ̼V̼i̼n̼h̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼1̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼K̼5̼9̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼2̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼X̼.̼Q̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼.̼̼
̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

̼T̼R̼Ầ̼N̼ ̼L̼Ộ̼C̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼V̼T̼C̼ ̼N̼e̼w̼s̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼v̼t̼c̼.̼v̼n̼/̼g̼i̼a̼m̼-̼d̼o̼c̼-̼d̼o̼a̼n̼h̼-̼n̼g̼h̼i̼e̼p̼-̼b̼a̼t̼-̼d̼o̼n̼g̼-̼s̼a̼n̼-̼b̼i̼-̼b̼a̼n̼-̼t̼r̼o̼n̼g̼-̼q̼u̼a̼n̼-̼c̼a̼-̼p̼h̼e̼-̼n̼g̼u̼y̼e̼n̼-̼n̼h̼a̼n̼-̼b̼a̼n̼-̼d̼a̼u̼-̼a̼r̼6̼4̼7̼6̼0̼8̼.̼h̼t̼m̼l

By Admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You missed