T7. Th11 27th, 2021

Tʜᴇᴏ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛, ɴᴇ̂́ᴜ ᴀ̉ɴʜ “ɴᴏ́ɴɢ” đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴜ̉ ɴʜᴀ̂ɴ ʟᴜ̛ᴜ ɢɪᴜ̛̃ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛʜɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪ̣ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴄʜɪ̉ɴʜ ʙᴏ̛̉ɪ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ. Cᴏ̀ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴋʜᴀ́ᴄ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴀ̉ɴʜ “ɴᴏ́ɴɢ” ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʙɪ̣ xᴜ̛̉ ʟʏ́ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣.
Nɢᴀ̀ʏ 11.9, ᴏ̂ɴɢ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Hᴜʏ Hᴏᴀ̀ɴɢ, Gɪᴀ́ᴍ đᴏ̂́ᴄ Sᴏ̛̉ GD-ĐT ᴛɪ̉ɴʜ Sᴏ̛ɴ Lᴀ, ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ɴᴀ̀ʏ đᴀɴɢ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ xᴜ̛̉ ʟʏ́ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴᴜ̛̃ ɢɪᴀ́ᴏ ᴠɪᴇ̂ɴ Tʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ THCS Hᴜᴀ Lᴀ (TP.Sᴏ̛ɴ Lᴀ, Sᴏ̛ɴ Lᴀ) ᴠɪ̀ đᴇ̂̉ ʟᴏ̣̂ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ “ɴᴏ́ɴɢ” ᴛʀᴏɴɢ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ᴛᴀ̣̂ᴘ ʜᴜᴀ̂́ɴ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ sᴀ́ᴄʜ ɢɪᴀ́ᴏ ᴋʜᴏᴀ ʟᴏ̛́ᴘ 6 ɴᴀ̆ᴍ ʜᴏ̣ᴄ 2021 – 2022, ᴅᴏ Sᴏ̛̉ GD-ĐT Sᴏ̛ɴ Lᴀ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴɢᴀ̀ʏ 28.8.

Tʜᴇᴏ ᴏ̂ɴɢ Hᴏᴀ̀ɴɢ, ᴛʀᴏɴɢ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ᴛᴀ̣̂ᴘ ʜᴜᴀ̂́ɴ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ ɢɪᴀ́ᴏ ᴠɪᴇ̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴜᴀ̂ɴ ᴛʜᴜ̉ ᴄᴀ́ᴄ ǫᴜʏ ᴄʜᴇ̂́, ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ, ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʀɪᴇ̂ɴɢ, đᴇ̂̉ ʟᴏ̣̂ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ “ɴᴏ́ɴɢ”.
Đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ, ᴛʜᴇᴏ ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ UBND TP.Sᴏ̛ɴ Lᴀ, đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴄᴏ́ ᴛɪ́ɴʜ ᴄʜᴀ̂́ᴛ, ᴍᴜ̛́ᴄ đᴏ̣̂ ʀᴀ̂́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ, ɢᴀ̂ʏ ᴅᴜ̛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴏ̂́ᴛ, ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ xᴀ̂́ᴜ đᴇ̂́ɴ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀ́ᴏ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ ɴɢᴀ̀ɴʜ ɢɪᴀ́ᴏ ᴅᴜ̣ᴄ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ɴᴏ́ɪ ʀɪᴇ̂ɴɢ, ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ɢɪᴀ́ᴏ ᴅᴜ̣ᴄ ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴜɴɢ.

UBND TP.Sᴏ̛ɴ Lᴀ ᴄᴜ̃ɴɢ ɢɪᴀᴏ Hɪᴇ̣̂ᴜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Tʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ THCS Hᴜᴀ Lᴀ ᴛᴀ̣ᴍ đɪ̀ɴʜ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ɴɢᴀʏ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ́ᴏ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ, đᴇ̂̉ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴠᴜ̣ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ, xᴜ̛̉ ʟʏ́ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ. Tᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ ᴋʜᴀɪ xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ, ᴋɪᴇ̂̉ᴍ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴠᴀ̀ xᴇᴍ xᴇ́ᴛ, xᴜ̛̉ ʟʏ́ ᴋʏ̉ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴛʜᴇᴏ đᴜ́ɴɢ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ.

Hɪᴇ̂̉ᴜ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ᴏ ᴠᴇ̂̀ ᴀ̉ɴʜ “ɴᴏ́ɴɢ”?

Tʜᴇᴏ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ Tʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Vᴀ̆ɴ Tᴜᴀ̂́ɴ (Đᴏᴀ̀ɴ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ TP.HCM), ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ “ɴᴏ́ɴɢ” ɢɪᴜ̛̃ᴀ ɴᴀᴍ ᴠᴀ̀ ɴᴜ̛̃ ʟᴀ̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ɴᴇ̂́ᴜ ɴʜᴜ̛ đᴏ́ ʟᴀ̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴋɪ́ɴ đᴀ́ᴏ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴠᴏ̛̣ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛᴜɴɢ ʟᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ʜᴀʏ ᴄᴀ́ᴄ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄ.
Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ɴᴇ̂́ᴜ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ “ɴᴏ́ɴɢ” đᴏ́ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ʜᴏ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ sᴇ̃ ᴛʜᴇ̂̉ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʟᴏ̂́ɪ sᴏ̂́ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜɴɢ ᴛʜᴜ̉ʏ, sᴀ đᴏ̣ᴀ, ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ʜᴏ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴠᴏ̛̣ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ. Đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴠᴇ̂̀ đᴀ̣ᴏ đᴜ̛́ᴄ ʟᴏ̂́ɪ sᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ, ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ, ᴄᴜ̉ᴀ đᴀ̉ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ sᴇ̃ ʙɪ̣ xᴜ̛̉ ʟʏ́.

Tʜᴇᴏ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴛʜɪ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴍᴏ̂ ᴛᴀ̉ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̣ᴄ, ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̣ᴄ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ đᴏ̣̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̆̀ᴍ ᴋɪ́ᴄʜ ᴅᴜ̣ᴄ ɢᴀ̂ʏ ᴋɪ́ᴄʜ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴠᴇ̂̀ ᴋʜᴏᴀ́ɪ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̣ᴄ, ᴛᴀ́ᴄ đᴏ̣̂ɴɢ ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴄᴜ̛̣ᴄ đᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴄᴀ̣̂ɴ ᴛʜɪ̀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ xᴇᴍ ʟᴀ̀ ᴠᴀ̆ɴ ʜᴏ́ᴀ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ đᴏ̂̀ɪ ᴛʀᴜ̣ʏ.
Xᴜ̛̉ ʟʏ́ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣, ᴛᴜ̀ʏ ᴍᴜ̛́ᴄ đᴏ̣̂

Lᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ Tʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Vᴀ̆ɴ Tᴜᴀ̂́ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴᴇ̂ᴜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴀ sɪ̃, ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ᴋʜɪ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ɴᴇ̂́ᴜ ᴀ̆ɴ ᴍᴀ̣̆ᴄ ʜᴏ̛̉ ʜᴀɴɢ ǫᴜᴀ́ ʟᴏ̂́ sᴇ̃ ʙɪ̣ xᴇᴍ xᴇ́ᴛ ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛʜᴜᴀ̂̀ɴ ᴘʜᴏɴɢ ᴍʏ̃ ᴛᴜ̣ᴄ ᴛʀᴏɴɢ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ᴅɪᴇ̂̃ɴ.
Tʜᴇᴏ đᴏ́, Nɢʜɪ̣ đɪ̣ɴʜ 158/2013/NĐ-CP, sᴜ̛̉ᴀ đᴏ̂̉ɪ ʙᴏ̂̉ sᴜɴɢ ʙᴏ̛̉ɪ Nɢʜɪ̣ đɪ̣ɴʜ 28/2017/NĐ-CP ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴍᴜ̛́ᴄ xᴜ̛̉ ᴘʜᴀ̣ᴛ ʟᴇ̂ɴ đᴇ̂́ɴ 10 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴀ̀ đɪ̀ɴʜ ᴄʜɪ̉ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ᴅɪᴇ̂̃ɴ đᴇ̂́ɴ 6 ᴛʜᴀ́ɴɢ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ʜᴏ́ᴀ ᴛʀᴀɴɢ, sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛʀᴀɴɢ ᴘʜᴜ̣ᴄ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛʜᴜᴀ̂̀ɴ ᴘʜᴏɴɢ ᴍʏ̃ ᴛᴜ̣.

Vᴀ̀ ᴍᴜ̛́ᴄ xᴜ̛̉ ᴘʜᴀ̣ᴛ ʟᴇ̂ɴ đᴇ̂́ɴ 20 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ ɴᴇ̂́ᴜ ʟᴜ̛ᴜ ʜᴀ̀ɴʜ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴄᴀ sɪ̃, ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛʀᴀɴɢ ᴘʜᴜ̣ᴄ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛʜᴜᴀ̂̀ɴ ᴘʜᴏɴɢ ᴍʏ̃ ᴛᴜ̣ᴄ đᴏ́.
Nɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ, ᴛʜᴇᴏ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Hᴜ̛̃ᴜ Tʜᴜ̣ᴄ (Đᴏᴀ̀ɴ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ TP.HCM), ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴠᴀ̆ɴ ʜᴏ́ᴀ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ đᴏ̂̀ɪ ᴛʀᴜ̣ʏ sᴇ̃ ʙɪ̣ xᴜ̛̉ ᴘʜᴀ̣ᴛ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʜᴇᴏ ᴄᴀ́ᴄ ᴋʜᴜɴɢ ᴘʜᴀ̣ᴛ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴛᴀ̣ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ ʙ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ 1 Đɪᴇ̂̀ᴜ 101 Nɢʜɪ̣ đɪ̣ɴʜ 15/2020/NĐ-CP ᴠᴇ̂̀ “ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ, ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴄᴏ̂̉ sᴜ́ʏ ᴄᴀ́ᴄ ʜᴜ̉ ᴛᴜ̣ᴄ, ᴍᴇ̂ ᴛɪ́ɴ, ᴅɪ̣ đᴏᴀɴ, ᴅᴀ̂ᴍ ᴏ̂, đᴏ̂̀ɪ ᴛʀᴜ̣ʏ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴜ̀ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʜᴜᴀ̂̀ɴ ᴘʜᴏɴɢ, ᴍʏ̃ ᴛᴜ̣ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴅᴀ̂ɴ ᴛᴏ̣̂ᴄ” ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴜ̛́ᴄ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʟᴇ̂ɴ đᴇ̂́ɴ 20 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ.

Hᴏ̛ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ, ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ Tʜᴜ̣ᴄ ɴᴇ̂ᴜ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ᴏ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴀ, sᴀᴏ ᴄʜᴇ́ᴘ, ʟᴜ̛ᴜ ʜᴀ̀ɴʜ, ᴠᴀ̣̂ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ, ᴍᴜᴀ ʙᴀ́ɴ, ᴛᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴜ̛̃ ɴʜᴀ̆̀ᴍ ᴘʜᴏ̂̉ ʙɪᴇ̂́ɴ sᴀ́ᴄʜ, ʙᴀ́ᴏ, ᴛʀᴀɴʜ, ᴀ̉ɴʜ, ᴘʜɪᴍ, ɴʜᴀ̣ᴄ; ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴄᴏ́ ɴᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ ᴋʜɪᴇ̂ᴜ ᴅᴀ̂ᴍ, đᴏ̂̀ɪ ᴛʀᴜ̣ʏ; ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ʙᴀ́ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ đᴏ̂̀ɪ ᴛʀᴜ̣ʏ ᴛᴜ̛̀ 1GB ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴇ̂ɴ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴛᴜ̛̀ 10 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴄᴀ̣̂ɴ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴇ̂ɴ… ᴛʜɪ̀ sᴇ̃ ʙɪ̣ xᴜ̛̉ ʟʏ́ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ “ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ʙᴀ́ ᴠᴀ̆ɴ ʜᴏ́ᴀ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ đᴏ̂̀ɪ ᴛʀᴜ̣ʏ”, ᴛʜᴇᴏ Đɪᴇ̂̀ᴜ 326 ʙᴏ̣̂ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ Hɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ ɴᴀ̆ᴍ 2015 (sᴜ̛̉ᴀ đᴏ̂̉ɪ ʙᴏ̂̉ sᴜɴɢ ɴᴀ̆ᴍ 2017), ᴋʜᴜɴɢ ʜɪ̀ɴʜ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴄᴀᴏ ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴇ̂ɴ đᴇ̂́ɴ 15 ɴᴀ̆ᴍ ᴛᴜ̀.

“Nᴇ̂́ᴜ ᴄᴏ̂́ ᴛɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴀ, sᴀᴏ ᴄʜᴇ́ᴘ… ᴀ̉ɴʜ “ɴᴏ́ɴɢ” ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴜ̣ᴄ đɪ́ᴄʜ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ʙᴀ́ ᴠᴀ̆ɴ ʜᴏ́ᴀ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ đᴏ̂̀ɪ ᴛʀᴜ̣ʏ ᴛʜᴇᴏ Đɪᴇ̂̀ᴜ 326 ʙᴏ̣̂ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ Hɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ ᴛʜɪ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ sᴇ̃ ʙɪ̣ xᴜ̛̉ ʟʏ́ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣”, ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ Tʜᴜ́ᴄ ɴʜᴀ̂́ɴ ᴍᴀ̣ɴʜ.

By Admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *