T7. Th11 27th, 2021

H̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼á̼c̼ ̼q̼u̼.ỷ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼
̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼k̼h̼u̼ ̼V̼ạ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼b̼ạ̼.o̼ ̼h̼.à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ệ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼.ơ̼n̼g̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼.á̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼

̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼u̼ẩ̼n̼ ̼k̼h̼ú̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼h̼ọ̼ ̼T̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼á̼.n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼,̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼á̼.n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼ệ̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼đ̼.a̼u̼ ̼đ̼.ớ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼đ̼á̼.n̼h̼ ̼đ̼.ậ̼p̼.̼
̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼.á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ử̼a̼.̼

̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼p̼h̼ì̼ ̼p̼h̼è̼o̼ ̼đ̼.i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼u̼.ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼V̼ì̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ó̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼.ế̼t̼.̼ ̼S̼ớ̼m̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼b̼ó̼.p̼ ̼c̼h̼.ế̼t̼ ̼n̼ó̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ò̼.n̼”̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼h̼u̼.n̼g̼ ̼d̼.ữ̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼.y̼ ̼h̼i̼.ể̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼h̼u̼ ̼đ̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼

XEM THÊM : 𝔑̼𝔤̼ư̼ờ̼𝔦̼ ̼𝔠̼𝔥̼𝔞̼ ̼𝔱̼𝔥̼-̼ú̼ ̼𝔱̼-̼í̼-̼𝔫̼-̼𝔥̼ ̼𝔪̼𝔞̼𝔫̼𝔤̼ ̼𝔟̼-̼ệ̼-̼𝔫̼-̼𝔥̼ ̼ℌ̼-̼ℑ̼𝔙̼ ̼𝔳̼ẫ̼𝔫̼ ̼𝔠̼-̼ư̼-̼ỡ̼-̼𝔫̼-̼𝔤̼ ̼𝔥̼-̼𝔦̼-̼ế̼-̼𝔭̼ ̼𝔠̼𝔬̼𝔫̼ ̼𝔤̼á̼𝔦̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼h̼-̼ú̼ ̼t̼-̼í̼-̼n̼-̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼-̼ệ̼-̼n̼h̼ ̼H̼-̼I̼-̼V̼ ̼v̼-̼ẫ̼-̼n̼ ̼c̼-̼ư̼-̼ỡ̼-̼n̼-̼g̼ ̼h̼-̼i̼-̼ế̼-̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼

̼D̼ù̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼-̼ệ̼n̼h̼ ̼H̼-̼I̼V̼,̼ ̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼-̼ổ̼-̼i̼ ̼m̼-̼á̼u̼ ̼d̼ê̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼”̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼-̼ư̼-̼ờ̼i̼ ̼l̼-̼ớ̼-̼n̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

 

̼C̼h̼a̼ ̼n̼g̼h̼-̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼-̼ă̼n̼ ̼b̼-̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼ỷ̼ ̼H̼-̼I̼V̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼ ̼v̼ạ̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼.̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼d̼ạ̼n̼ ̼d̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼c̼o̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼-̼ư̼-̼ỡ̼-̼n̼g̼ ̼h̼-̼i̼-̼ế̼-̼p̼ ̼t̼h̼-̼ư̼-̼ờ̼-̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼/̼2̼0̼1̼2̼,̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼-̼é̼-̼t̼ ̼x̼-̼ử̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼v̼-̼ụ̼ ̼á̼-̼n̼ ̼c̼h̼-̼a̼ ̼đ̼-̼ẻ̼ ̼h̼-̼i̼-̼ế̼-̼p̼ ̼d̼-̼â̼-̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼-̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼-̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼C̼ả̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼7̼)̼ ̼ở̼ ̼4̼7̼B̼/̼1̼4̼5̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼H̼à̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼K̼ê̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼C̼h̼â̼n̼,̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼h̼-̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼-̼i̼-̼ễ̼-̼m̼ ̼H̼-̼I̼-̼V̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼“̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼đ̼e̼n̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼n̼-̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼-̼â̼n̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼ơ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ổ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼

 

̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼8̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ẽ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼à̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼-̼i̼-̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼-̼ậ̼-̼p̼ ̼m̼-̼a̼ ̼t̼-̼ú̼-̼y̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼n̼g̼h̼-̼i̼-̼ệ̼n̼ ̼n̼-̼ặ̼-̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼1̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼N̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼o̼,̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼l̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼i̼ế̼p̼ ̼n̼-̼ô̼ ̼l̼-̼ệ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼-̼a̼ ̼t̼-̼ú̼-̼y̼.̼

Ảnh minh нọᴀ

̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼o̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼-̼á̼-̼n̼-̼h̼ ̼đ̼-̼ậ̼-̼p̼,̼ ̼đ̼-̼ò̼-̼i̼ ̼t̼-̼i̼-̼ề̼-̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼-̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼.̼
̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼-̼i̼-̼ệ̼n̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ơ̼ ̼v̼ơ̼.̼ ̼M̼a̼y̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼v̼ạ̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼ữ̼a̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼l̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼ề̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼.̼ ̼c̼á̼i̼ ̼b̼á̼n̼h̼,̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼m̼ì̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼.̼
̼B̼-̼i̼ ̼k̼-̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼N̼.̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ứ̼c̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼9̼)̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼L̼â̼u̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼-̼ư̼-̼ỡ̼-̼n̼g̼ ̼h̼-̼i̼-̼ế̼-̼p̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼ứ̼c̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼N̼.̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼ủ̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼-̼ả̼-̼y̼ ̼s̼-̼i̼n̼-̼h̼ ̼t̼-̼à̼ ̼ý̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼S̼-̼ứ̼c̼ ̼é̼-̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼“̼c̼h̼i̼ề̼u̼”̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼S̼ứ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼.̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼í̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ẻ̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼.̼

̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼g̼h̼-̼i̼-̼ệ̼n̼-̼ ̼n̼g̼-̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼S̼ứ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼-̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼N̼ ̼“̼d̼i̼ễ̼n̼”̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼S̼ứ̼c̼ ̼h̼-̼i̼-̼ế̼-̼p̼ ̼d̼-̼â̼-̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼…̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼-̼i̼-̼ế̼-̼p̼ ̼d̼-̼â̼-̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼-̼à̼n̼h̼ ̼v̼-̼i̼ ̼m̼-̼a̼-̼n̼ ̼r̼-̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼-̼ú̼ ̼t̼-̼í̼-̼n̼h̼ ̼n̼h̼-̼ấ̼t̼.̼ ̼Y̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼-̼i̼-̼m̼ ̼s̼-̼e̼-̼x̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼-̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼-̼ư̼ớ̼c̼ ̼“̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼-̼ư̼ờ̼-̼i̼ ̼l̼-̼ớ̼-̼n̼”̼.̼ ̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼-̼à̼n̼h̼ ̼v̼-̼i̼ ̼l̼-̼o̼ạ̼n̼ ̼l̼-̼u̼â̼n̼ ̼v̼-̼ô̼ ̼n̼h̼-̼â̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼g̼i̼á̼c̼.̼
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼S̼ứ̼c̼ ̼“̼q̼u̼e̼n̼ ̼m̼u̼i̼”̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼-̼i̼ở̼ ̼t̼r̼-̼ò̼ ̼đ̼-̼ồ̼i̼ ̼b̼-̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼.̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼-̼a̼u̼ ̼q̼-̼u̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼-̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼-̼ố̼i̼ ̼v̼à̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼x̼e̼m̼,̼ ̼s̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼-̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼-̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼N̼.̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼h̼-̼à̼n̼h̼ ̼v̼-̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼ứ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼“̼b̼ố̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼-̼ắ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼”̼.̼

ảɴʜ minh нọᴀ

D̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼-̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼-̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼-̼i̼ễ̼m̼ ̼H̼-̼I̼V̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼-̼i̼-̼ế̼-̼p̼ ̼d̼-̼â̼-̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼l̼-̼o̼-̼ạ̼n̼ ̼l̼-̼u̼-̼â̼n̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼ô̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼-̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼-̼ă̼n̼ ̼b̼-̼ệ̼n̼h̼ ̼q̼-̼u̼á̼i̼ ̼á̼c̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼à̼u̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼k̼ị̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼
̼V̼ị̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼“̼K̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼-̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼S̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ề̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼“̼v̼a̼”̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼-̼ủ̼-̼n̼g̼ ̼k̼h̼-̼i̼-̼ế̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼S̼ứ̼c̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼-̼ử̼ ̼-̼l̼ý̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ĩ̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼-̼ị̼ ̼x̼-̼â̼m̼ ̼h̼-̼ạ̼-̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼”̼.̼
̼D̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼-̼ộ̼c̼ ̼á̼-̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼â̼u̼.̼

Nguồn : https://www.nguoiduatin.vn/nguoi-cha-thu-tinh-

XEM THÊM;ᴍ͢͢͢ẹ͢ ͢ᴠ͢ợ͢ ͢ǫ͢ᴜ͢ᴀ͢ɴ͢ ͢ʜ͢ệ͢͢͢ ͢ᴛ͢ì͢ɴ͢ʜ͢͢͢ ͢ᴄ͢ả͢͢͢ᴍ͢ ͢ᴠ͢ớ͢͢͢ɪ͢ ͢ᴄ͢ᴏ͢ɴ͢ ͢ʀ͢ể͢,͢͢͢ ͢é͢ᴘ͢ ͢ɢ͢͢͢ả͢ ͢ᴄ͢ᴏ͢ɴ͢ ͢͢͢ɢ͢á͢ɪ͢ ͢ᴄ͢ʜ͢ᴏ͢ ͢ᴛ͢͢͢ì͢ɴ͢ʜ͢ ͢ɴ͢͢͢ʜ͢â͢ɴ͢ ͢đ͢ể͢ ͢ᴛ͢ɪ͢ệ͢ɴ͢ ͢͢͢ǫ͢ᴜ͢ᴀ͢ɴ͢ ͢ʜ͢ệ͢͢͢

N̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼ã̼n̼ ̼đ̼í̼n̼h̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼đ̼ặ̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼.à̼ ̼n̼g̼h̼.ỉ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼4̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼L̼ă̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼)̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼ấ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼4̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼3̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼1̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼

̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼“̼t̼ò̼m̼ ̼t̼e̼m̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼
̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼b̼ó̼c̼ ̼v̼ỏ̼ ̼c̼â̼y̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼(̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼L̼ă̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼)̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ề̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ó̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼è̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼ ̼

̼D̼ị̼p̼ ̼T̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼q̼u̼e̼n̼.̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼d̼ạ̼m̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼“̼m̼ẹ̼”̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼

̼K̼h̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼a̼n̼ ̼b̼à̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼m̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼b̼ó̼c̼ ̼v̼ỏ̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼.̼ ̼

̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼“̼t̼ò̼m̼ ̼t̼e̼m̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼
̼H̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ẫ̼y̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼r̼ử̼a̼,̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼d̼ẹ̼p̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼.̼ ̼

̼B̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ậ̼m̼ ̼n̼g̼ù̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼“̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼r̼ể̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼m̼ờ̼ ̼á̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ớ̼.̼ ̼D̼o̼ ̼ở̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼.ì̼n̼h̼ ̼t̼ứ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼r̼ể̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼â̼u̼”̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼G̼i̼á̼p̼ ̼N̼g̼ọ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ă̼n̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼.ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼é̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼

̼Đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼é̼p̼ ̼g̼ả̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼


̼M̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼“̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼h̼e̼n̼”̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼ẩ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼.à̼ ̼n̼g̼h̼.ỉ̼,̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼…̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼.̼ ̼

̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼“̼t̼ò̼m̼ ̼t̼e̼m̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼

̼“̼T̼ô̼i̼ ̼5̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼4̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼v̼à̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ể̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼…̼”̼

̼C̼ô̼ ̼đ̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼ ̼t̼.ì̼n̼h̼ ̼d̼.ụ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼V̼à̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼l̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼ ̼D̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼.̼ ̼C̼h̼.u̼y̼ệ̼n̼ ̼ấ̼.y̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼í̼t̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼â̼.n̼ ̼á̼.i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼.ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼


̼C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ồ̼ ̼v̼ậ̼t̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼o̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼.ì̼n̼h̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼c̼ũ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ế̼n̼ ̼r̼ũ̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼h̼à̼m̼ ̼ý̼ ̼t̼á̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ờ̼ ̼n̼g̼ẫ̼u̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ú̼c̼ ̼á̼o̼ ̼m̼ở̼,̼ ̼c̼ổ̼ ̼á̼o̼ ̼b̼ẻ̼ ̼s̼â̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ở̼ ̼n̼ụ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼j̼e̼a̼n̼ ̼b̼ó̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ộ̼ ̼b̼ắ̼p̼ ̼đ̼ù̼i̼ ̼s̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ê̼u̼ ̼g̼ợ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼ý̼.̼

̼C̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼á̼n̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ẻ̼ ̼b̼ề̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼t̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ở̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼R̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼v̼e̼ ̼v̼.ã̼n̼,̼ ̼t̼á̼n̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼


̼G̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼.ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼.ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼ợ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼d̼ộ̼t̼,̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼ấ̼y̼.̼

̼C̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼ấ̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼Đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼ấ̼y̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼t̼i̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼c̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼g̼.̼ ̼V̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼d̼ộ̼t̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼“̼C̼h̼.u̼y̼ệ̼n̼ ̼ấ̼.y̼”̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼c̼ọ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼á̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼.̼


̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼“̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼ả̼o̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼d̼ằ̼n̼ ̼v̼ặ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼c̼ũ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼t̼.ì̼n̼h̼ ̼d̼.ụ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼.ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼n̼.̼

XEM THÊM; T͢ố͢i͢ ͢2͢5/͢1͢1͢ ͢v͢ừ͢a͢ ͢p͢h͢á͢t͢ ͢h͢i͢ệ͢n͢ ͢h͢à͢n͢g͢ ͢c͢h͢ụ͢c͢ ͢c͢ô͢n͢g͢ ͢n͢h͢â͢n͢ ͢x͢ư͢ở͢n͢g͢ ͢m͢a͢y͢ ͢d͢ư͢ơ͢n͢g͢ ͢t͢í͢n͢h͢ ͢S͢A͢R͢S͢-͢C͢o͢V͢-͢2͢ ͢l͢ậ͢p͢ ͢t͢ứ͢c͢ ͢p͢h͢o͢n͢g͢ ͢t͢ỏ͢a͢ ͢h͢à͢n͢g͢ ͢n͢g͢à͢n͢ ͢c͢ô͢n͢g͢ ͢n͢h͢â͢n͢ ͢v͢à͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢l͢i͢ê͢n͢ ͢q͢u͢a͢n͢.͢

T̼P̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼1̼8̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ổ̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼1̼ ̼x̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼L̼ã̼n̼g̼.̼

Lự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼1̼8̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Đ̼ố̼c̼ ̼H̼à̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼L̼ã̼n̼g̼.̼

̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼(̼T̼i̼ê̼n̼ ̼L̼ã̼n̼g̼)̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ổ̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼-̼1̼1̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼T̼.̼H̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼8̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼L̼ã̼n̼g̼)̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼1̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼9̼-̼1̼1̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ ̼s̼ố̼t̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼h̼ọ̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼2̼2̼-̼1̼1̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼L̼ã̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼-̼1̼1̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼.̼T̼.̼N̼.̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼-̼1̼1̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼9̼5̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼1̼8̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼-̼1̼1̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼.̼3̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼7̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ã̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼a̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼F̼1̼,̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼L̼ã̼n̼g̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼ổ̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼â̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼.̼T̼.̼N̼.̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼à̼i̼.̼


̼T̼r̼.̼Đ̼ứ̼c̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼L̼a̼o̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼:̼/̼/̼n̼l̼d̼.̼c̼o̼m̼.̼v̼n̼/̼t̼h̼o̼i̼-̼s̼u̼/̼h̼a̼n̼g̼-̼c̼h̼u̼c̼-̼c̼o̼n̼g̼-̼n̼h̼a̼n̼-̼x̼u̼o̼n̼g̼-̼m̼a̼y̼-̼d̼u̼o̼n̼g̼-̼t̼i̼n̼h̼-̼s̼a̼r̼s̼-̼c̼o̼v̼-̼2̼-̼2̼0̼2̼1̼1̼1̼2̼4̼1̼9̼4̼4̼3̼0̼2̼3̼.̼h̼t̼m̼

xem thêm; ᴠợ đɪ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴠớɪ sếᴘ ᴄʜỉ ᴍᴏɴɢ đượᴄ ᴄởɪ ɴɢựᴀ, ᴄʜồɴɢ ᴋʜᴜʏêɴ ᴄᴀɴ ᴋʜôɴɢ đượᴄ

Ѕᴇ̂́ᴘ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ хᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ᴛʀɪ́ ᴄʜᴏ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴆɪ ʟᴀ̀ᴍ хᴀ ʀᴏ̂̀ɪ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ “ᴛᴏ̀ᴍ ᴛᴇᴍ” ᴠᴏ̛̣ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ. Kʜɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ, ᴀɴʜ ɴᴀ̀ʏ ᴆᴀ̃ ᴆ.ᴀ̂ᴍ ᴄʜ.ᴇ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ ɴɢʜɪ̉.

Тʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴏɴ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ʜᴀɪ ᴄᴏɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ѕᴏ̂́ɴɢ ᴄᴀ̉ɴʜ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴄʜɪᴀ ʟɪ̀ᴀ ɴᴇ̂ɴ ᴅᴜ̀ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴍᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴜ̛ᴏ̛ɪ ᴠᴏ̛̣ ɴɢ.ᴏᴀ̣ɪ ᴛɪ̀ɴʜ, Рʜᴀ̣ᴍ 𝖵ᴀ̆ɴ ʜᴜ̛ɴɢ, Ѕɴ 1978 ᴏ̛̉ Ðᴏᴀɴ ʜᴜ̀ɴɢ, Рʜᴜ́ Тʜᴏ̣ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ̂́ ᴋɪ̀ᴍ ɴᴇ́ɴ ᴄᴏ̛ɴ ᴜ.ᴀ̂́ᴛ ʜ.ᴀ̣̂ɴ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ǫᴜᴀ̉ɴɢ ᴆᴀ̣ɪ. Тʜᴇ̂́ ɴʜᴜ̛ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̛̣ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴏɪ ʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴀ̂́ʏ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴜ̛ɴɢ ʟᴀ̀ ɴʜᴜ ɴʜᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴀ̀ɴɢ ǫᴜᴀ́ ᴆᴀ́ɴɢ.

Тʀᴏɴɢ ᴄᴏ̛ɴ ᴜ.ᴀ̂́ᴛ ʜ.ᴀ̣̂ɴ ᴋʜɪ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴠᴏ̛̣ ᴠᴀ̀ хᴇ̂́ᴘ ᴍɪ̀ɴʜ ǫᴜᴀ̂́ɴ ʟᴀ̂́ʏ ɴʜᴀᴜ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ɴɢʜɪ̉, ʜᴜ̛ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴅ.ᴀᴏ хᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ. 𝖵ᴏ̛̣ ᴄʜ.ᴇ̂́ᴛ, ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴆɪ ᴛ.ᴜ̀, 2 ᴄᴏɴ ɴʜᴏ̉ ᴄ.ᴏ̂ɪ ᴄᴜ́ᴛ. Тᴜ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ ᴠᴇ̂̀ Тʀᴀ̣ɪ ɢɪ.ᴀᴍ Ѕᴜᴏ̂́ɪ ʜᴀɪ ᴄᴀ̉ɪ ᴛᴀ̣ᴏ, ᴆᴇ̂ᴍ ɴᴀ̀ᴏ ʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴍᴏ̣̂ɴɢ ᴍɪ̣ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɢɪᴀ̂́ᴄ ᴍᴏ̛ ʜ.ᴀ̃ɪ ʜᴜ̀ɴɢ.

Тʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴋᴇ̉ ɢɪ.ᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, ʜᴜ̛ɴɢ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍᴀ́ɪ ᴀ̂́ᴍ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴛʀᴇ̉ ᴠᴀ̀ ʜᴀɪ ᴆᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ᴛʜᴏ̛. ɴᴇ̂́ᴜ ᴄᴜ̛́ ɴʜɪ̀ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ѕᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʜᴜ̛ɴɢ, ᴠᴏ̛̣ ʙᴀ́ɴ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ᴀ́ᴏ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴄʜᴏ̛̣, ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜᴀ̆ᴍ ᴄʜɪ̉ ᴆɪ хᴀ̂ʏ, ᴘʜᴜ ʜᴏ̂̀, ᴀɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴɢʜɪ̃ ʜᴏ̣ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ. ᴍᴀ̂́ʏ ᴀɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ѕᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴏ̣ ᴄʜɪ̉ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴀ̣̆ɴɢ ʙᴇ̂̀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ, ᴄᴏ̀ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ʟᴀ̂ᴜ ᴆᴀ̃ ɢᴀ̣̆ᴘ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ѕᴏ́ɴɢ ɢɪᴏ́.

ᴍᴇ̣ ᴍ.ᴀ̂́ᴛ ѕᴏ̛́ᴍ, ʙᴏ̂́ ᴏ̛̉ ᴠᴀ̣̂ʏ ɴᴜᴏ̂ɪ ʙᴀ ᴀɴʜ ᴇᴍ ᴋʜᴏ̂ɴ ʟᴏ̛́ɴ ɴᴇ̂ɴ ʜᴏ̛ɴ ᴀɪ ʜᴇ̂́ᴛ, ʜᴜ̛ɴɢ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛʜᴏ̂́ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ ᴄʜᴀ ᴍᴇ̣ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛ ᴛʜᴏ̀ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢɪ̀ ʙᴜ̀ ᴆᴀ̆́ᴘ ɴᴏ̂̉ɪ. Сʜɪ́ɴʜ ᴠɪ̀ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴅᴜ̀ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ́ɴʜ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ɢᴀ̉ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴄʜᴏ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʜᴜ̛ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ. Тʀᴏɴɢ ѕᴜʏ ɴɢʜɪ̃ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ, ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ хᴀ̂ʏ ᴅᴜ̛̣ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ʏᴇ̂ᴜ ᴆᴏ̂ɪ ʟᴜ̛́ᴀ ᴍᴏ̛́ɪ ʙᴇ̂̀ɴ ᴆᴇ̣ᴘ.

Тʜᴇᴏ ʟᴏ̛̀ɪ ʜᴜ̛ɴɢ ᴛʜɪ̀ ᴀɴʜ ᴛᴀ “ᴄʜᴀ̂́ᴍ” ʜᴜʏᴇ̂̀ɴ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴋʜᴀ́ ᴅᴜʏᴇ̂ɴ ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ ᴄᴏ̂ ᴄᴏ̀ɴ ᴆɪ ʜᴏ̣ᴄ. Ѕᴀᴜ 3 ɴᴀ̆ᴍ ᴛʜᴇᴏ ᴆᴜᴏ̂̉ɪ ᴠᴀ̀ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʟᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ, ɴᴀ̆ᴍ 2000, ʜᴏ̣ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ.

“ɴɢᴀ̀ʏ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ѕᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴇᴍ ʀᴀ̂́ᴛ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ. Сʜᴜ́ɴɢ ᴇᴍ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴʜᴀᴜ ʀᴀ ᴄʜᴏ̛̣ ʙᴀ́ɴ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ᴀ́ᴏ, ᴛʀᴜ̛ᴀ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴠᴇ̂̀, ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ᴏ ᴄᴜ̃ɴɢ ʀɪ́ᴜ ʀɪ́ᴛ, ᴠᴜɪ ᴠᴇ̉”, ʜᴜ̛ɴɢ ᴋᴇ̂̉.

Ðᴜ́ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴠᴏ̛̣ ѕɪɴʜ ᴄᴏɴ ɴʜᴏ̉ ᴛʜɪ̀ ʙᴏ̂́ ʜᴜ̛ɴɢ ᴏ̂́.ᴍ ʟɪᴇ̣̂ᴛ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ. Ðᴇ̂̉ ᴄᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴀ̆ᴍ ᴄᴏɴ, ᴄʜᴀ̆ᴍ ʙᴏ̂́, ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʜᴜ̛ɴɢ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ᴆᴇ̂̉ ʜᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴆɪ ᴄʜᴏ̛̣ ʙᴀ́ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ʜᴜ̛ɴɢ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ᴄʜᴀ̆ᴍ ʙᴏ̂́, ᴛʀᴏ̂ɴɢ ᴄᴏɴ. Тʜᴇ̂́ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ѕᴏ̂́ɴɢ ᴆᴀ̂ᴜ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ᴏ ᴄᴜ̃ɴɢ ѕᴜᴏ̂ɴ ѕᴇ̉, ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴍᴏ̛́ɪ 20 хᴜᴀ̂ɴ хᴀɴʜ ᴆᴀ̃ ᴘʜᴀ̉ɪ ɢᴀ́ɴʜ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴠᴀɪ ɴᴏ̂̃ɪ ʟᴏ ᴄᴏ̛ᴍ ᴀ́ᴏ ᴄʜᴏ ᴄᴀ̉ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʙ.ᴇ̣̂ɴʜ ᴛ.ᴀ̣̂ᴛ.

Bᴀɴ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄʜᴀ̣ɴʜ ʟᴏ̀ɴɢ, ѕᴀᴜ ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ѕᴏ ѕᴀ́ɴʜ ᴠᴀ̀ ʜᴜʏᴇ̂̀ɴ ʙᴀ̆́ᴛ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴄᴏ́ ѕᴜʏ ɴɢʜɪ̃ ᴛɪ̀ᴍ ᴛʜᴜ́ ᴠᴜɪ ᴄʜᴏ ᴍɪ̀ɴʜ. Сᴏ̂ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴄʜɪ̉ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʙᴀ́ɴ ʜᴀ̀ɴɢ хᴏɴɢ ʟᴀ̀ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴛᴀ̉ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ʟᴏ ᴄᴏ̛ᴍ ᴄʜᴀ́ᴏ ɴʜᴜ̛ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋɪᴀ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴍᴀ̀ ᴆᴀ̃ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ᴄᴏ̛́ ᴆᴇ̂̉ ᴆɪ ѕᴏ̛́ᴍ ᴠᴇ̂̀ ᴍᴜᴏ̣̂ɴ. ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴏ̂ᴍ ʜᴜʏᴇ̂̀ɴ ʟᴀ̂́ʏ ʟʏ́ ᴅᴏ ᴆɪ ʟᴀ̂́ʏ ʜᴀ̀ɴɢ хᴀ ᴆᴇ̂̉ ᴆᴇ̂ᴍ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀.

𝖵ᴏ̂́ɴ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴏ̛́ɴ ʟᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ѕᴜ̛̣ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛʜᴏ̂́ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ ɴᴇ̂ɴ ʜᴜ̛ɴɢ ѕᴏ̛́ᴍ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʀᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴆᴏ̂̉ɪ ᴛʜᴀʏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣, ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴋʜɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴠᴏ̛̣ ѕᴀ̆́ᴍ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʙᴏ̣̂ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ᴀ́ᴏ ᴍᴏ̛́ɪ, ʀᴀ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʟᴀ̀ ᴆᴀ́ɴʜ ᴘʜᴀ̂́ɴ ʙᴏ̂ɪ ѕᴏɴ,… Bᴀ̆̀ɴɢ ʟɪɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ, ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ɢɪᴀ́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ, ʜᴜ̛ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴏ̛̣ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ʏᴇ̂ᴜ ᴍɪ̀ɴʜ ɴʜᴜ̛ хᴜ̛ᴀ. Тʜᴇ̂́ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴅᴜ̀ ᴄᴏ́ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴍᴏ̛, ʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ɴɢʜɪ̃ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴠᴏ̛̣ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴏ́ ɢᴀɴ ᴆɪ ɴɢ.ᴏᴀ̣ɪ ᴛɪ̀ɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄ.

Тʀᴏɴɢ ᴛʜᴀ̂ᴍ ᴛᴀ̂ᴍ ʜᴜ̛ɴɢ ᴄʜɪ̉ ɴɢʜɪ̃ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴅᴏ ǫᴜᴀ́ ᴠᴀ̂́ᴛ ᴠᴀ̉ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɢᴀ́ɴʜ ɴᴀ̣̆ɴɢ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̀ɴ ǫᴜᴀ́ ᴛʀᴇ̉ ɴᴇ̂ɴ ɴʜᴜɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢɪᴀᴏ ᴅᴜ ʙᴀ̣ɴ ʙᴇ̀ ᴆᴇ̂̉ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛᴏ̉ᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴀ́ᴘ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴆᴀɴɢ ᴆᴇ̀ ɴᴇ́ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴆᴀ̂̀ᴜ. Сʜɪ́ɴʜ ᴠɪ̀ ɴɢʜɪ̃ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴇ̂ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴀ̂̀ɴ ᴠᴏ̛̣ ᴆɪ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴍᴜᴏ̣̂ɴ, ᴄʜᴏ ᴅᴜ̀ ᴄᴏ̂ ᴆᴜ̛ᴀ ʀᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟʏ́ ᴅᴏ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜᴀ̣ᴛ ɴʜᴇ̃ᴏ ɴʜᴜ̛ ᴆɪ ᴛʜᴀ̆ᴍ ʙᴀ̣ɴ ᴏ̂́.ᴍ, ᴅᴜ̛̣ ѕɪɴʜ ɴʜᴀ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ, ᴍᴜ̛̀ɴɢ ᴆᴀ̂̀ʏ ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴄᴏɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋɪᴀ,… ʜᴜ̛ɴɢ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̉ᴍ ᴍᴀ̀ ʙᴏ̉ ǫᴜᴀ. ɴɢᴀʏ ᴄᴀ̉ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴀ̣ɴʜ ɴʜᴀ̣ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ, ʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴍɪ̀ɴʜ ᴘʜᴀ̉ɪ ɢᴀ́ɴʜ ᴠᴀ́ᴄ ʟᴏ ᴛᴏᴀɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ǫᴜᴀ́ ᴍᴀ̀ ʙᴇ̂ ᴛʀᴇ̂̃.

ʜᴏ̉ɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴏ̛̣ ɴɢ.ᴏᴀ̣ɪ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛᴜ̛̀ ᴋʜɪ ɴᴀ̀ᴏ, ʜᴜ̛ɴɢ ᴛʀᴀ̂̀ᴍ ɴɢᴀ̂ᴍ: “Тᴜ̛̀ ɴᴀ̆ᴍ 2011, ᴋʜɪ ʟᴀ́ɴɢ ɢɪᴇ̂̀ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴏ ɴʜᴀᴜ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʜᴜʏᴇ̂̀ɴ ʜᴀʏ ᴆɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴛᴇ̂ɴ Bᴀ̉ᴏ”. ʜᴜ̛ɴɢ ʙᴀ̉ᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴋʜɪ ɴɢʜᴇ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴏ̂̀ɴ ᴆᴏᴀ́ɴ, ᴀɴʜ ᴛᴀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ. Сʜᴏ ᴆᴇ̂́ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʜᴏ̂ᴍ ʙᴀ̆́ᴛ ɢᴀ̣̆ᴘ ʜᴀɪ ᴄᴏɴ ᴆᴀɴɢ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ǫᴜᴇɴ, ᴄᴏ̀ɴ ᴠᴏ̛̣ ᴛʜɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴆᴀ̂ᴜ, ʜᴜ̛ɴɢ ᴍᴏ̛́ɪ ᴛɪɴ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠᴏ̛̣ ᴍɪ̀ɴʜ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴛɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ.

Kʜᴏᴀ̉ɴɢ 8ʜ ɴɢᴀ̀ʏ 7/11, Рʜᴏ̀ɴɢ СЅÐТ ᴛ.ᴏ̣̂ɪ ᴘʜ.ᴀ̣ᴍ ᴠᴇ̂̀ ТТʜ᙭ Сᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Рʜᴜ́ Тʜᴏ̣ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪɴ ʙᴀ́ᴏ ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀ ɴɢʜɪ̉ Ѕ.Т, хᴀ̃ Рʜᴜ́ᴄ Ⅼᴀ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Ðᴏᴀɴ ʜᴜ̀ɴɢ, ᴛɪ̉ɴʜ Рʜᴜ́ Тʜᴏ̣ хᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴀ́.ɴ ᴍ.ᴀ̣ɴɢ ᴆᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ɴɢʜ.ɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ. ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴆᴏ̂ɪ ɴᴀᴍ ɴᴜ̛̃ ѕᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʜᴜᴇ̂ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀ ɴɢʜɪ̉ ɴᴀ̀ʏ ᴆᴀ̃ ʙɪ̣ 1 ᴆᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ хᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ, ᴅᴜ̀ɴɢ ᴅ.ᴀᴏ ɴʜ.ᴏ̣ɴ ᴆ.ᴀ̂ᴍ ᴄʜ.ᴇ̂́ᴛ ᴛᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ̂̃. Ѕᴀᴜ ᴋʜɪ ɢᴀ̂ʏ ᴀ́.ɴ, ᴆᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴʜᴀ̉ʏ ʟᴇ̂ɴ хᴇ ᴍᴀ́ʏ ᴅᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴄʜᴏ̛̉, ʙᴏ̉ ᴆɪ.

Ԛᴜᴀ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ хᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ, Сᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Рʜᴜ́ Тʜᴏ̣ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ᴅᴀɴʜ ᴛɪ́ɴʜ 2 ɴ.ᴀ̣ɴ ɴʜ.ᴀ̂ɴ ʟᴀ̀ ᴄʜɪ̣ 𝖵ᴜ̃ Тʜɪ̣ ʜᴜʏᴇ̂̀ɴ, 29 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴠᴀ̀ Ðɪɴʜ 𝖵ᴀ̆ɴ Ԛᴜᴀɴɢ, 33 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛʀᴜ́ ᴏ̛̉ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Ðᴏᴀɴ ʜᴜ̀ɴɢ. Тʀᴏɴɢ ᴠᴏ̀ɴɢ 1 ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀ ᴛᴜ̛̀ ᴋʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪɴ ʙᴀ́ᴏ, Сᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Рʜᴜ́ Тʜᴏ̣ ᴆᴀ̃ хᴀ́ᴄ ᴆɪ̣ɴʜ ᴠᴀ̀ ʙ.ᴀ̆́ᴛ ɢɪ.ᴜ̛̃ ᴆᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɢᴀ̂ʏ ᴀ́.ɴ ʟᴀ̀ Рʜᴀ̣ᴍ 𝖵ᴀ̆ɴ ʜᴜ̛ɴɢ (Ѕɴ 1978) ᴛʜᴜ ɢɪᴜ̛̃ ᴄᴏɴ ᴅ.ᴀᴏ ɴʜ.ᴏ̣ɴ ʟᴀ̀ ᴛ.ᴀɴɢ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴠ.ᴜ̣ ᴀ́.ɴ. Ðɪᴇ̂̀ᴜ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀, ʜ.ᴜɴɢ ᴛʜ.ᴜ̉ ʜᴜ̛ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄʜɪ̣ ʜᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴄᴏ́ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ.

Тᴀ̣ɪ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ, ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴆᴀ̂̀ᴜ Рʜᴀ̣ᴍ 𝖵ᴀ̆ɴ ʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜ.ᴀɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ, ѕᴀᴜ ᴋʜɪ ʟᴀ̣̂ᴘ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴄᴏɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜɪ̣ ʜᴜʏᴇ̂̀ɴ, ᴍᴏ̂́ɪ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʜᴜ̛ɴɢ ʀᴀ̣ɴ ɴᴜ̛́ᴛ ᴛᴜ̛̀ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ɴᴀ̆ᴍ 2011, ᴅᴏ ʜᴜ̛ɴɢ ɴɢʜᴇ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴏ́ “ʙᴀ̣ɴ ᴛʀᴀɪ”. Bɪ̣ ʜᴜ̛ɴɢ ɢᴀ̣̆ɴɢ ʜᴏ̉ɪ, ᴄʜɪ̣ ʜᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍᴜ̛̣ᴄ ᴘʜᴜ̉ ɴʜᴀ̣̂ɴ.

Kʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴛʜᴀ́ɴɢ 9/2012, ʜᴜ̛ɴɢ ᴆɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜᴜᴇ̂ ᴄʜᴏ ᴀɴʜ Ðɪɴʜ 𝖵ᴀ̆ɴ Ԛᴜᴀɴɢ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀɪ ᴛʜᴀ̂̀ᴜ хᴀ̂ʏ ᴅᴜ̛̣ɴɢ ᴏ̛̉ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Ðᴏᴀɴ ʜᴜ̀ɴɢ. Тʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́, ʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴏ́ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴋʜᴀ́ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴀɴʜ Ԛᴜᴀɴɢ, ᴠᴀ̀ ᴀɴʜ Ԛᴜᴀɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̀ ʜᴜ̛ɴɢ ᴄʜᴏ̛ɪ.

Тɪ̀ɴʜ ᴄᴏ̛̀ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴛʜᴀ́ɴɢ 10, ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ, ʜᴜ̛ɴɢ ʙᴀ̆́ᴛ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴀɴʜ Ԛᴜᴀɴɢ ᴠᴀ̀ ᴠᴏ̛̣ ᴍɪ̀ɴʜ ᴆɪ ᴀ̆ɴ ᴆᴇ̂ᴍ. Ѕᴀᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ᴆᴏ́, ʜᴜ̛ɴɢ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴀɴʜ Ԛᴜᴀɴɢ, ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢᴏ̣ɪ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴠᴀ̀ ɢᴀ̣̆ᴘ ɢᴏ̛̃ ᴠᴏ̛̣ ᴍɪ̀ɴʜ. Ѕᴏɴɢ ᴅᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴʜᴜ̛, ᴆᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴜ̛ɴɢ ᴀɴʜ Ԛᴜᴀɴɢ ʙᴏ̉ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴛᴀɪ. Тʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ᴋᴇ̂̉ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴆᴏ́, ʜᴜ̛ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ хᴜʏᴇ̂ɴ ʙɪ̣ ᴀɴʜ Ԛᴜᴀɴɢ… ʙᴏ̂́ ᴛʀɪ́ ᴆɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ хᴀ ɴʜᴀ̀.

ɴɢᴀ̀ʏ 7/11, ᴀɴʜ Ԛᴜᴀɴɢ ᴘʜᴀ̂ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ʜᴜ̛ɴɢ ᴆɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴍᴏ̛́ɪ, ᴄᴀ́ᴄʜ ɴʜᴀ̀ ᴠᴀ̀ɪ ᴄʜᴜ̣ᴄ ᴄᴀ̂ʏ ѕᴏ̂́. 𝖵ɪ̀ ɴɢʜɪ ɴɢᴏ̛̀ ɴᴇ̂ɴ ᴆɪ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴᴜ̛̉ᴀ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ʜᴜ̛ɴɢ ʟᴀ̆̉ɴɢ ʟᴀ̣̆ɴɢ ǫᴜᴀʏ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀. Kʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴠᴏ̛̣ ᴆᴀ̂ᴜ, ʜᴜ̛ɴɢ ᴛʜᴜᴇ̂ “хᴇ ᴏ̂ᴍ” ʟᴀ̀ Рʜᴀ̣ᴍ Kɪᴍ Тʜᴀ̆́ɴɢ (Ѕɴ 1958), ᴛʀᴜ́ ᴏ̛̉ хᴀ̃ Ѕᴏ́ᴄ Ðᴀ̆ɴɢ, Ðᴏᴀɴ ʜᴜ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̛̉ ᴆɪ ᴛɪ̀ᴍ ᴠᴏ̛̣. Dᴏ̀ ᴛɪ̀ᴍ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʜᴏ̂̀ɪ, ʜᴜ̛ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ɴɢʜɪ̉ Ѕ.Т ᴄᴜ̀ɴɢ ᴀɴʜ Ԛᴜᴀɴɢ. Сᴏ̛ɴ ɢʜ.ᴇɴ ɴᴏ̂̉ɪ ʟᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴍᴏ̛̀ ʟʏ́ ᴛʀɪ́, ʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴅ.ᴀᴏ ʟ.ᴀᴏ ᴠᴀ̀ᴏ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ɴɢʜɪ̉ ᴆ.ᴀ̂ᴍ ᴄʜɪ̣ ʜᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴠᴀ̀ ᴀɴʜ Ԛᴜᴀɴɢ ᴄʜ.ᴇ̂́ᴛ ᴛᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ̂̃.

Сᴀ̆ɴ ᴄᴜ̛́ ᴛᴀ̀ɪ ʟɪᴇ̣̂ᴜ ᴛʜᴜ ᴛʜᴀ̣̂ᴘ, ɴɢᴀ̀ʏ 10/11, Рʜᴏ̀ɴɢ СЅÐТ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴠᴇ̂̀ ТТ᙭ʜ Сᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Рʜᴜ́ Тʜᴏ̣ ᴆᴀ̃ ᴋʜ.ᴏ̛̉ɪ ᴛ.ᴏ̂́ ᴠ.ᴜ̣ ᴀ́.ɴ, ᴋʜ.ᴏ̛̉ɪ ᴛ.ᴏ̂́ ʙ.ɪ̣ ᴄ.ᴀɴ ᴆᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ Рʜᴀ̣ᴍ 𝖵ᴀ̆ɴ ʜᴜ̛ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ɢɪ.ᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ.

Ðᴀ̃ 7 ɴᴀ̆ᴍ ᴛʀᴏ̂ɪ ǫᴜᴀ ᴠᴀ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ᴄʜᴜ̛̀ɴɢ ᴆᴏ́ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ɴɢᴀ̂̃ᴍ ɴɢʜɪ̃ ʟᴀ̣ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴆᴀ̃ ǫᴜᴀ ѕᴏɴɢ ʜᴜ̛ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ѕᴀᴏ ʟʏ́ ɢɪᴀ̉ɪ ɴᴏ̂̉ɪ ʟʏ́ ᴅᴏ ʙɪ̣ ᴠᴏ̛̣ ᴠᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̣ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ хᴇ̂́ᴘ ᴘʜᴀ̉ɴ ʙᴏ̣̂ɪ. Сᴀ́ɪ ᴄʜ.ᴇ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̣ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴆᴇᴏ ʙᴀ́ᴍ ᴠᴀ̀ ᴀ́ᴍ ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ɴɢ ᴍᴏ̂̃ɪ ᴋʜɪ ᴍᴀ̀ɴ ᴆᴇ̂ᴍ ʙᴜᴏ̂ɴɢ хᴜᴏ̂́ɴɢ.

ʜᴜ̛ɴɢ ʙᴀ̉ᴏ ʟᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴠᴏ̛̣ ɴɢ.ᴏᴀ̣ɪ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴀ ᴛʜᴜ̛́ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜɪ ʟᴏ̀ɴɢ ᴛᴜ̛̣ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʜᴀ̆̀ɴɢ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ʙɪ̣ ᴛʀᴀ̀ ᴆ.ᴀ̣ᴘ ᴛʜɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴀ ɢɪ̀ ɴᴜ̛̃ᴀ. Сʜᴏ ᴆᴇ̂́ɴ ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ, ᴅᴜ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛʀᴀ̉ ɢɪᴀ́ ʙᴀ̆̀ɴɢ ʙᴀ̉ɴ ᴀ́.ɴ 20 ɴᴀ̆ᴍ ᴛ.ᴜ̀ ᴠɪ̀ ᴛ.ᴏ̣̂ɪ ɢɪ.ᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ѕᴏɴɢ ʜᴜ̛ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʀᴀ̆̀ɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ʏᴇ̂ᴜ ᴠᴏ̛̣. ʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴜ̉ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴆᴏ́ ᴠᴀ̀ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ ᴆᴀ̃ ᴄʜᴏ ᴠᴏ̛̣ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴏ̛ ʜᴏ̣̂ɪ ᴆᴇ̂̉ ᴄʜᴜᴏ̣̂ᴄ ʟ.ᴏ̂̃ɪ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋɪ̀ᴍ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴᴏ̂̃ɪ ɴʜ.ᴜ̣ᴄ ᴠɪ̀ ʙɪ̣ ᴄᴀ̉ ᴠᴏ̛̣ ᴠᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̣ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴘʜᴀ̉ɴ ʙᴏ̣̂ɪ.

“ᴇᴍ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴄʜɪ̉ ᴠɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴄᴏɴ ᴄᴀ́ɪ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛ ᴛʜᴏ̀ɪ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʜɪ̀ɴʜ ɴʜᴜ̛ ᴄᴀ̀ɴɢ ɴʜᴀ̂ɴ ɴʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ, ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ ᴄᴀ̀ɴɢ ǫᴜᴀ́ ᴆᴀ́ɴɢ. ᴇᴍ ᴄʜɪ̉ ᴀ̂ɴ ʜᴀ̣̂ɴ ʟᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʜᴀɪ ᴄᴏɴ ʟᴏ̛́ɴ ʟᴇ̂ɴ ѕᴇ̃ ɴɢʜɪ̃ ɢɪ̀ ᴠᴇ̂̀ ᴄʜᴀ ᴍᴇ̣ ᴄʜᴜ́ɴɢ”, ʜᴜ̛ɴɢ ᴋᴇ̂̉.

ʜᴜ̛ɴɢ ʙᴀ̉ᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴆᴀ̃ 7 ɴᴀ̆ᴍ ᴛʀᴏ̂ɪ ǫᴜᴀ ɴʜᴜ̛ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴆᴇ̂ᴍ ᴄᴜ̛́ ɴʜᴀ̆́ᴍ ᴍᴀ̆́ᴛ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴠᴏ̛̣ ᴠᴀ̀ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴜ̃ɴɢ ᴍ.ᴀ́ᴜ ʟᴀ̣ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʟᴇ̂ɴ, ʀᴏ̂̀ɪ ᴄᴀ̉ɴʜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴏ̂́ ɴᴀ̆̀ᴍ ʟɪᴇ̣̂ᴛ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴄᴀ̉ɴʜ ʜᴀɪ ᴄᴏɴ ᴛʜᴏ̛ ᴍᴇ̂́ᴜ ᴍᴀ́ᴏ, ʙ.ᴀ̂̉ɴ ᴛʜ.ɪ̉ᴜ,… ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴄᴜ̛́ ǫᴜᴀ̂̉ɴ ǫᴜᴀɴʜ ɢɪᴀ̀ʏ ᴠᴏ̀ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɢɪᴀ̂́ᴄ ɴɢᴜ̉ ᴛʀᴏ̣ɴ ᴠᴇ̣ɴ. ʜᴜ̛ɴɢ ʙᴀ̉ᴏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠᴀ̂́ᴛ ᴠᴀ̉, ᴄᴏ̂ ᴆᴏ̛ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀᴀ̣ɪ ɢɪ.ᴀᴍ ᴀɴʜ ᴛᴀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜᴜ̛ɴɢ ɴᴏ̂̃ɪ ɴʜᴏ̛́ ᴄᴏɴ, ѕᴜ̛̣ ᴀ́.ᴍ ᴀ̉ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ᴘʜᴜ́ᴛ ɢɪᴀ̂ʏ ᴍᴜ̀ ǫᴜᴀ́ɴɢ ᴄᴜ̛́ ᴆᴇᴏ ᴆᴀ̆̉ɴɢ ʜᴀ̆̀ɴɢ ᴆᴇ̂ᴍ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ѕᴀᴏ ᴅᴜ̛́ᴛ ʀᴀ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ.

“ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴜ́ᴄ, ᴇᴍ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴɢʜɪ̃ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴄᴜ̛̣ᴄ, ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴄʜ.ᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ́ᴄʜ ᴆɪ ᴄʜᴏ хᴏɴɢ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʀᴏ̂̀ɪ ʟᴀ̣ɪ ᴛᴜ̛̣ ᴅᴀ̣̆ɴ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴏ̂́ ɢᴀ̆́ɴɢ. ᴇᴍ ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴏɴ, ᴄᴏ̀ɴ ʙᴏ̂́, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ɴᴏ́ɪ ᴄʜ.ᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴄʜ.ᴇ̂́ᴛ ɴɢᴀʏ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ”, ʜᴜ̛ɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ѕᴜ̛̣.

Ðɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ʜᴜ̛ɴɢ ʟᴏ ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ ʜᴀɪ ᴆᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉. ᴍᴇ̣ ᴍ.ᴀ̂́ᴛ, ʙᴏ̂́ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛ.ᴜ̀ ᴆᴜ́ɴɢ ʟᴜ́ᴄ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴄʜᴀ ᴍᴇ̣ ɴʜᴀ̂́ᴛ, ʜᴜ̛ɴɢ ᴄʜɪ̉ ѕᴏ̛̣ ѕᴀᴜ ɴᴀ̀ʏ ʟᴏ̛́ɴ ʟᴇ̂ɴ ᴄᴏɴ ѕᴇ̃ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴀ́ɪ ɴʜɪ̀ɴ ᴄᴀʏ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴛ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴆᴏ̛̀ɪ.

“Сʜɪ̣ ɢᴀ́ɪ ᴇᴍ ʙᴀ̉ᴏ ʜᴀɪ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴏ̛̉ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ̀ ɴɢᴏᴀ̣ɪ. ᴇᴍ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴜ́ɴɢ ѕᴇ̃ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴀ̆ᴍ ѕᴏ́ᴄ ᴛᴏ̂́ᴛ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ʜᴏ̂̀ɴ ᴄʜᴜ́ɴɢ ѕᴇ̃ ʙɪ̣ ᴛᴏ̂̉ɴ ᴛʜ.ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ѕᴇ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴠᴏ̂ ᴛᴜ̛ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴏ́ɪ ʙᴏ̛̉ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛᴀɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴍᴀ̀ ᴇᴍ ᴠᴀ̀ ᴠᴏ̛̣ ᴆᴀ̃ ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ”, ʜᴜ̛ɴɢ ᴋᴇ̂̉. Аɴʜ ᴛᴀ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ѕᴀᴜ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɢɪ̀ ᴆᴀ̃ хᴀ̉ʏ ʀᴀ, ɴɢᴀ̂̃ᴍ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ̀ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴄᴀ̉ɪ ᴛᴀ̣ᴏ ᴛᴏ̂́ᴛ ᴆᴇ̂̉ ѕᴏ̛́ᴍ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏɴ ᴄᴀ́ɪ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴄʜᴜᴏ̣̂ᴄ ʟ.ᴏ̂̃ɪ ᴆᴜ́ɴɢ ᴆᴀ̆́ɴ ɴʜᴀ̂́ᴛ. ʜᴜ̛ɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏɴ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴀʏ ᴆᴀ̆́ɴɢ, ᴆ.ᴏ̛́ɴ ᴆ.ᴀᴜ ᴍᴀ̀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴆᴀ̃ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴆᴜ̛̣ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴍᴏɴɢ “ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛʜᴀ ᴛʜᴜ̛́ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴏ̂́ ᴛ.ᴏ̣̂ɪ ʟ.ᴏ̂̃ɪ ɴᴀ̀ʏ”.

By Admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *