T7. Th11 27th, 2021

T̼ố̼i̼ ̼1̼9̼-̼1̼1̼,̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼F̼0̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼k̼i̼t̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼l̼ọ̼c̼.̼
̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼-̼1̼1̼,̼ ̼T̼P̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼9̼3̼9̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼,̼ ̼2̼6̼3̼ ̼c̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼0̼1̼ ̼c̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼2̼6̼6̼ ̼c̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼,̼ ̼1̼5̼5̼ ̼c̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼l̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼T̼í̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼-̼7̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼T̼P̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼5̼.̼7̼8̼0̼ ̼c̼a̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼8̼.̼9̼4̼3̼ ̼c̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼1̼3̼8̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼T̼P̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼,̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼,̼4̼7̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼.̼ ̼T̼ỉ̼ ̼l̼ệ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼9̼6̼,̼3̼%̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼5̼9̼%̼.̼

̼C̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼9̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼-̼1̼1̼,̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼9̼3̼9̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼.̼

̼H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼1̼7̼4̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼4̼.̼2̼0̼1̼ ̼c̼a̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼.̼5̼8̼5̼ ̼c̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼5̼7̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼C̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼1̼,̼4̼7̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼1̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼9̼7̼,̼8̼%̼ ̼v̼à̼ ̼5̼3̼,̼0̼5̼%̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼2̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼8̼2̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼6̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼6̼6̼ ̼c̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼,̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼.̼ ̼T̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼3̼.̼4̼8̼1̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼7̼.̼3̼6̼6̼ ̼c̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼4̼6̼4̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼C̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼2̼,̼5̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼2̼,̼0̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼.̼ ̼V̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼-̼1̼1̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼2̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼8̼-̼1̼1̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼9̼-̼1̼1̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼1̼1̼9̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼6̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼5̼2̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼à̼ ̼F̼1̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼1̼8̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼.̼

̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼3̼.̼2̼2̼7̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼1̼.̼6̼5̼6̼ ̼c̼a̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼1̼.̼5̼6̼1̼ ̼c̼a̼.̼

̼V̼ề̼ ̼đ̼ộ̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼-̼1̼1̼,̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼7̼8̼0̼.̼0̼0̼9̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼9̼8̼.̼6̼4̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ủ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼3̼8̼2̼.̼7̼2̼9̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼1̼,̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼9̼5̼,̼8̼4̼%̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ê̼n̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼b̼á̼,̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼.̼

̼C̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼k̼i̼t̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼l̼ọ̼c̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼

̼T̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼-̼1̼1̼,̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼1̼6̼.̼2̼3̼2̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼T̼P̼ ̼R̼ạ̼c̼h̼ ̼G̼i̼á̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼5̼.̼0̼3̼8̼ ̼c̼a̼,̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼á̼u̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼c̼a̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼T̼i̼ê̼n̼,̼ ̼T̼P̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼G̼i̼ồ̼n̼g̼ ̼R̼i̼ề̼n̼g̼,̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼H̼ò̼n̼ ̼Đ̼ấ̼t̼,̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼3̼9̼5̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼1̼1̼.̼4̼7̼8̼ ̼c̼a̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ề̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼3̼.̼0̼7̼2̼ ̼c̼a̼,̼ ̼k̼ế̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼ế̼ ̼S̼á̼c̼h̼ ̼1̼.̼6̼5̼5̼ ̼c̼a̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼1̼.̼6̼0̼4̼ ̼v̼à̼ ̼T̼P̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼ ̼1̼.̼1̼1̼2̼ ̼c̼a̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼7̼.̼6̼8̼0̼ ̼c̼a̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼6̼9̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼3̼.̼7̼2̼9̼ ̼c̼a̼

̼T̼ỉ̼n̼h ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼5̼0̼9̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼4̼ ̼c̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼8̼6̼ ̼c̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼8̼ ̼c̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼2̼0̼2̼ ̼c̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼,̼ ̼1̼8̼9̼ ̼c̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼1̼5̼.̼7̼1̼3̼ ̼c̼a̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼4̼.̼3̼4̼6̼ ̼c̼a̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼3̼9̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼1̼/̼1̼2̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼2̼;̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼3̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼3̼0̼3̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼4̼3̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼q̼u̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼l̼ọ̼c̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼5̼1̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼7̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼1̼0̼2̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼à̼ ̼F̼1̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼.̼9̼9̼3̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼3̼.̼0̼6̼0̼ ̼c̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼8̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼

̼C̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼r̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼1̼9̼4̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼1̼3̼7̼ ̼c̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼1̼6̼ ̼c̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼1̼6̼ ̼c̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼,̼ ̼1̼3̼ ̼c̼a̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼1̼2̼ ̼c̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼.̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼r̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼.̼0̼7̼2̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼2̼.̼5̼6̼2̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼6̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼N̼H̼Ó̼M̼ ̼P̼V̼ ̼M̼I̼Ề̼N̼ ̼T̼Â̼Y̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼P̼L̼O̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼p̼l̼o̼.̼v̼n̼/̼s̼u̼c̼-̼k̼h̼o̼e̼/̼c̼a̼n̼-̼t̼h̼o̼-̼t̼h̼e̼m̼-̼9̼3̼9̼-̼c̼a̼-̼n̼h̼i̼e̼m̼-̼t̼r̼o̼n̼g̼-̼n̼g̼a̼y̼-̼f̼0̼-̼m̼i̼e̼n̼-̼t̼a̼y̼-̼t̼a̼n̼g̼-̼c̼a̼o̼-̼1̼0̼2̼8̼9̼2̼7̼.̼h̼t̼m̼l̼

By Admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You missed