T7. Th11 27th, 2021

“̼C̼ô̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼a̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ử̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼.̼.̼”̼,̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼H̼.̼T̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼

̼C̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼a̼ ̼t̼u̼ý̼:̼ ̼”̼L̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼a̼ ̼n̼g̼ã̼”̼ ̼
̼H̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼“̼b̼ữ̼a̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼”̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼:̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼D̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼
̼B̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼
̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼1̼3̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼.̼T̼.̼T̼.̼H̼ ̼(̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼H̼.̼T̼)̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼B̼á̼o̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼&̼ ̼X̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼.̼

Cô giáo bị bắt quả tang chơi ma túy tập thể ở quán karaoke là người hiền lành, giáo viên giỏi - Ảnh 1.

Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼Đ̼ợ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼D̼&̼Đ̼T̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼ý̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼”̼.̼

̼”̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼a̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼ ̼-̼ ̼v̼ị̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼H̼.̼T̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼ở̼ ̼L̼.̼Y̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼.̼

̼H̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

Cô giáo bị bắt quả tang chơi ma túy tập thể ở quán karaoke là người hiền lành, giáo viên giỏi - Ảnh 1.

̼Q̼u̼á̼n̼ ̼K̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼1̼3̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼̼B̼à̼ ̼P̼.̼T̼.̼H̼ ̼(̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼.̼T̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼L̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ú̼y̼,̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼.̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼á̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼.̼̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼̼n̼g̼ ̼2̼1̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼̼y̼ ̼2̼1̼/̼1̼2̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼h̼ê̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ỹ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼V̼I̼P̼8̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼D̼u̼b̼a̼i̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼1̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼h̼ê̼.̼̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼ổ̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼1̼3̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼.̼ ̼N̼h̼ó̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼7̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼6̼ ̼n̼a̼m̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼h̼ê̼,̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼(̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼h̼ê̼.̼̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼1̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼n̼i̼l̼o̼n̼ ̼m̼à̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼m̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼ ̼m̼à̼u̼ ̼n̼â̼u̼ ̼(̼c̼ỏ̼ ̼m̼ỹ̼)̼,̼ ̼3̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼é̼n̼ ̼m̼à̼u̼ ̼x̼á̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼(̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼)̼,̼ ̼1̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼n̼i̼l̼o̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼à̼u̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼(̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼)̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼.

By Admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *