T7. Th11 27th, 2021

C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼T̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼3̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼u̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ ̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼x̼u̼â̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼m̼5̼0̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ù̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼í̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼.̼ ̼Đ̼í̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼o̼ ̼t̼r̼ò̼n̼,̼ ̼s̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼x̼ệ̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼G̼y̼m̼.̼ ̼N̼g̼ự̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ù̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼a̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼õ̼n̼ ̼n̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼á̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼ ̼G̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼s̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼e̼m̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼5̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ậ̼y̼ ̼b̼ạ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼8̼ ̼ở̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼E̼m̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼m̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼m̼ ̼h̼ổ̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ộ̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼è̼m̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼ô̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼1̼0̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼ô̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼E̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼u̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼r̼a̼(̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ô̼)̼,̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼5̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ô̼.̼ ̼E̼m̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼–̼ ̼3̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼á̼p̼:̼
̼–̼ ̼A̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼P̼(̼T̼ê̼n̼ ̼e̼m̼)̼ ̼h̼ả̼ ̼e̼m̼?̼?̼?̼

̼E̼m̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼:̼

̼–̼ ̼D̼ạ̼ ̼n̼a̼y̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼è̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼h̼ả̼?̼?̼?̼

̼C̼ô̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼g̼ấ̼p̼:̼

̼–̼ ̼Ờ̼ ̼ờ̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼r̼a̼ ̼l̼i̼ề̼n̼…̼


̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼r̼a̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ồ̼ ̼k̼h̼á̼ ̼m̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼b̼r̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼õ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ú̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼h̼ô̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼E̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼s̼á̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼e̼ ̼c̼ặ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼b̼à̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼d̼â̼m̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼á̼t̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼ư̼ớ̼t̼ ̼n̼h̼ẹ̼p̼,̼ ̼ư̼ớ̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼đ̼á̼y̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼é̼o̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼l̼ồ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ư̼ớ̼t̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼E̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼ứ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ứ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼l̼i̼ề̼u̼.̼ ̼E̼m̼ ̼n̼h̼ổ̼m̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ỗ̼ ̼v̼ô̼ ̼l̼ồ̼n̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼é̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼:̼

̼–̼ ̼E̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼P̼?̼

̼E̼m̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼:̼

̼–̼ ̼C̼ô̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ồ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼ư̼ớ̼t̼ ̼n̼h̼ẹ̼p̼ ̼v̼ậ̼y̼?̼ ̼C̼ô̼ ̼n̼ứ̼n̼g̼ ̼h̼ả̼?̼

̼C̼ô̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼r̼u̼n̼ ̼r̼u̼n̼:̼

̼–̼ ̼E̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼b̼ậ̼y̼ ̼b̼ạ̼ ̼v̼ậ̼y̼?̼ ̼E̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼é̼c̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼

̼t̼r̼u̼y̼e̼n̼ ̼1̼8̼
̼E̼m̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ứ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼è̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼đ̼á̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼v̼ú̼ ̼t̼a̼y̼ ̼k̼i̼a̼ ̼m̼ò̼ ̼l̼ồ̼n̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼i̼:̼

̼–̼ ̼E̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ứ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ụ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼

̼C̼ô̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼:̼

̼–̼ ̼C̼ô̼ ̼l̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼!̼!̼ ̼E̼m̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼P̼?̼?̼

̼E̼m̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼v̼ú̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼:̼

̼–̼ ̼C̼ô̼ ̼l̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼l̼ồ̼n̼ ̼ư̼ớ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼…̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼:̼

̼–̼ ̼E̼m̼…̼ ̼e̼m̼…̼
̼–̼ ̼H̼a̼y̼ ̼e̼m̼…̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ô̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ờ̼ ̼v̼ú̼…̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼v̼ô̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼e̼m̼ ̼k̼é̼o̼ ̼á̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ú̼t̼ ̼v̼ú̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼v̼ú̼ ̼v̼ê̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ú̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼ư̼ ̼ử̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼o̼i̼ ̼v̼ú̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ó̼.̼ ̼E̼m̼ ̼c̼ố̼ ̼v̼ạ̼c̼h̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼l̼ồ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼a̼y̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ă̼n̼ ̼n̼ỉ̼:̼

̼–̼ ̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼P̼ ̼ơ̼i̼!̼!̼ ̼C̼ô̼ ̼l̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼…̼
̼–̼ ̼E̼m̼…̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ờ̼ ̼v̼ú̼ ̼t̼h̼ô̼i̼…̼

̼E̼m̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼d̼â̼m̼ ̼d̼ụ̼c̼:̼

̼–̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼à̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ụ̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ó̼…̼
̼
̼C̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼á̼u̼ ̼d̼â̼m̼ ̼b̼ả̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼r̼a̼.̼ ̼E̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼l̼ồ̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼Ô̼i̼ ̼l̼ồ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼l̼ỗ̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼ỉ̼ ̼r̼ỉ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼h̼ộ̼t̼ ̼l̼e̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼E̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼è̼ ̼c̼ô̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ặ̼c̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼o̼(̼C̼ặ̼c̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼á̼ ̼k̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼4̼c̼m̼,̼ ̼b̼ề̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼.̼5̼c̼m̼)̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼ô̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼u̼ ̼e̼m̼ ̼k̼ê̼ ̼s̼á̼t̼ ̼l̼ỗ̼ ̼l̼ồ̼n̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼i̼ ̼ó̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼a̼ ̼l̼ê̼n̼:̼

̼–̼ ̼Ớ̼ ̼ớ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼á̼ ̼á̼…̼

̼E̼m̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ấ̼p̼ ̼c̼ặ̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼ó̼i̼:̼

̼–̼ ̼C̼ô̼ ̼k̼h̼o̼á̼i̼ ̼c̼ặ̼c̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼c̼ặ̼c̼ ̼z̼i̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ụ̼ ̼l̼i̼ề̼n̼.̼ ̼P̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ụ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ê̼m̼.̼

̼C̼ô̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ỏ̼ ̼t̼h̼ẻ̼:̼

̼–̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼á̼ ̼á̼…̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ứ̼n̼g̼ ̼á̼…̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼á̼ ̼á̼…̼ ̼c̼h̼o̼…̼ ̼ớ̼ ̼ớ̼…̼

̼E̼m̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ụ̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼v̼ú̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ú̼t̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼ ̼c̼ô̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼e̼m̼ ̼x̼ạ̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ụ̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼d̼o̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ụ̼ ̼l̼â̼u̼ ̼h̼a̼y̼ ̼s̼a̼o̼ ̼á̼,̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ụ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼1̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼5̼p̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ệ̼t̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ụ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼d̼ạ̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼x̼e̼n̼ ̼k̼ẽ̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ụ̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼p̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼r̼a̼,̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼l̼ồ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼b̼ì̼(̼m̼à̼ ̼h̼ê̼n̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ầ̼u̼)̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼r̼a̼ ̼k̼é̼o̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼á̼o̼ ̼c̼h̼e̼ ̼v̼ú̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼ằ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼:̼

̼–̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼E̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ồ̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼ ̼s̼a̼u̼!̼!̼
̼
̼E̼m̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼n̼ứ̼n̼g̼.̼ ̼E̼m̼ ̼s̼ợ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼í̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ệ̼t̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼í̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ồ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼à̼m̼ ̼e̼m̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼ộ̼t̼ ̼đ̼ộ̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ụ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼s̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ô̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼2̼ ̼v̼ú̼ ̼c̼ô̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼:̼

̼–̼ ̼E̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ụ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼…̼

̼V̼ừ̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼é̼o̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼í̼t̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ị̼a̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼õ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼ã̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼C̼ặ̼c̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼ê̼ ̼v̼ô̼ ̼l̼ồ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼t̼é̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼:̼

̼–̼ ̼E̼m̼…̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼h̼ả̼?̼
̼–̼ ̼E̼m̼…̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼ ̼à̼?̼?̼

̼E̼m̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼l̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ồ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼,̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼è̼m̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼í̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ặ̼c̼ ̼e̼m̼.̼ ̼V̼â̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼ã̼y̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼ấ̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼k̼h̼í̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼ ̼m̼ê̼ ̼e̼m̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼a̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼t̼:̼

̼–̼ ̼Á̼ ̼á̼…̼ ̼R̼ú̼t̼ ̼r̼a̼…̼ ̼e̼m̼…̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼l̼ỗ̼ ̼r̼ồ̼i̼…̼ ̼á̼ ̼á̼…̼ ̼á̼…̼
̼–̼ ̼E̼m̼…̼ ̼á̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ỗ̼ ̼đ̼í̼t̼ ̼c̼ô̼…̼ ̼á̼ ̼á̼…̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼q̼u̼á̼…̼

̼E̼m̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼9̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼m̼â̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼E̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼p̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼i̼ế̼t̼ ̼2̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼v̼ú̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ụ̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼l̼a̼:̼

̼–̼ ̼Á̼ ̼á̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼r̼a̼…̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼…̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ụ̼…̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼q̼u̼á̼…̼ ̼Á̼ ̼á̼ ̼á̼…̼

̼E̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼E̼m̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼á̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼i̼m̼ ̼c̼h̼ổ̼n̼g̼ ̼đ̼í̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼c̼ặ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼í̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼2̼ ̼–̼ ̼3̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼n̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼ợ̼(̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼à̼…̼)̼

̼E̼m̼ ̼b̼ò̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼k̼é̼o̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼a̼y̼ ̼l̼a̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼i̼m̼,̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼g̼ử̼a̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼c̼o̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼…̼ ̼(̼N̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼v̼ã̼i̼)̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼:̼

̼–̼ ̼E̼m̼…̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼i̼…̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼ă̼n̼ ̼n̼ỉ̼…̼ ̼C̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼…̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼ù̼m̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼i̼…̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼:̼

̼–̼ ̼C̼ô̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼e̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼đ̼ụ̼ ̼c̼ô̼ ̼s̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼ầ̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼…̼

̼N̼ó̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼n̼ó̼i̼:̼

̼–̼ ̼T̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼!̼!̼

̼E̼m̼ ̼đ̼ụ̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼ ̼l̼u̼ô̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼…̼

̼…
̼C̼ò̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼…̼

By Admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You missed