T5. Th1 27th, 2022

K̼h̼ó̼i̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼a̼r̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼3̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼o̼ả̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼l̼ử̼a̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼6̼/̼1̼1̼.̼

K̼h̼ó̼i̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼a̼r̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼3̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼o̼ả̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼l̼ử̼a̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼6̼/̼1̼1̼.̼
̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼6̼h̼,̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼a̼r̼ ̼C̼a̼n̼a̼l̼i̼s̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼a̼i̼ ̼B̼à̼ ̼T̼r̼ư̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼S̼á̼u̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼
̼“̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼á̼m̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼”̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼Đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼b̼é̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼â̼m̼,̼ ̼m̼ú̼t̼ ̼x̼ố̼p̼,̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼s̼o̼f̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼m̼ù̼ ̼m̼ị̼t̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼o̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼.̼
Khói bao trùm quán bar, lan sang các toà nhà bên cạnh. Ảnh: Mai Xuân
̼K̼h̼ó̼i̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼a̼r̼,̼ ̼l̼a̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼o̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼M̼a̼i̼ ̼X̼u̼â̼n̼
̼K̼h̼ó̼i̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼a̼r̼,̼ ̼l̼a̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼o̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼M̼a̼i̼ ̼X̼u̼â̼n̼

̼5̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼o̼ả̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼3̼0̼0̼ ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼a̼r̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼o̼ả̼.̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼á̼i̼,̼ ̼t̼ố̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼k̼é̼o̼ ̼v̼ò̼i̼ ̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼.̼ ̼H̼o̼ả̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼s̼a̼u̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼a̼r̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼r̼ụ̼i̼.̼
Nhiều người thoát ra ngoài bar cháy được lính cứu hoả hỗ trợ. Ảnh: Mai Xuân
̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼b̼a̼r̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼í̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼o̼ả̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼M̼a̼i̼ ̼X̼u̼â̼n̼
̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼b̼a̼r̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼í̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼o̼ả̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼M̼a̼i̼ ̼X̼u̼â̼n̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼S̼á̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼a̼r̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼,̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼h̼o̼ả̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼G̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼h̼o̼ả̼ ̼h̼o̼ả̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼3̼/̼1̼1̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼r̼ụ̼i̼ ̼x̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼ệ̼m̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼.̼0̼0̼0̼ ̼m̼2̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼2̼.̼

By Admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.