T7. Th11 27th, 2021

Tác giả: Admin

T͢ố͢i͢ ͢2͢5/͢1͢1͢ ͢v͢ừ͢a͢ ͢p͢h͢á͢t͢ ͢h͢i͢ệ͢n͢ ͢h͢à͢n͢g͢ ͢c͢h͢ụ͢c͢ ͢c͢ô͢n͢g͢ ͢n͢h͢â͢n͢ ͢x͢ư͢ở͢n͢g͢ ͢m͢a͢y͢ ͢d͢ư͢ơ͢n͢g͢ ͢t͢í͢n͢h͢ ͢S͢A͢R͢S͢-͢C͢o͢V͢-͢2͢ ͢l͢ậ͢p͢ ͢t͢ứ͢c͢ ͢p͢h͢o͢n͢g͢ ͢t͢ỏ͢a͢ ͢h͢à͢n͢g͢ ͢n͢g͢à͢n͢ ͢c͢ô͢n͢g͢ ͢n͢h͢â͢n͢ ͢v͢à͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢l͢i͢ê͢n͢ ͢q͢u͢a͢n͢.͢

T̼P̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼1̼8̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ổ̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼1̼…

C͢o͢v͢i͢d͢-͢1͢9͢:͢ ͢C͢ả͢n͢h͢ ͢b͢á͢o͢ ͢b͢i͢ế͢n͢ ͢t͢h͢ể͢ ͢S͢A͢R͢S͢-͢C͢o͢V͢-͢2͢ ͢đ͢ộ͢t͢ ͢b͢i͢ế͢n͢ ͢m͢ạ͢n͢h͢ ͢g͢ấ͢p͢ ͢m͢ấ͢y͢ ͢c͢h͢ụ͢c͢ ͢l͢ầ͢n͢ ͢h͢ơ͢n͢ ͢c͢ả͢ ͢D͢e͢l͢t͢a͢.͢

(̼N̼L̼Đ̼O̼)̼ ̼-̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼u̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼…

C͢o͢v͢i͢d͢-͢1͢9͢:͢ ͢C͢ả͢n͢h͢ ͢b͢á͢o͢ ͢b͢i͢ế͢n͢ ͢t͢h͢ể͢ ͢S͢A͢R͢S͢-͢C͢o͢V͢-͢2͢ ͢đ͢ộ͢t͢ ͢b͢i͢ế͢n͢ ͢m͢ạ͢n͢h͢ ͢g͢ấ͢p͢ ͢m͢ấ͢y͢ ͢c͢h͢ụ͢c͢ ͢l͢ầ͢n͢ ͢h͢ơ͢n͢ ͢c͢ả͢ ͢D͢e͢l͢t͢a͢.͢

(̼N̼L̼Đ̼O̼)̼ ̼-̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼u̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼…

H̼͢͢ô̼͢͢ᴍ̼͢͢ ̼͢͢ɴ̼͢͢ᴀ̼͢͢ʏ̼͢͢ ̼͢͢𝟸̼͢͢𝟻̼͢͢/̼͢͢𝟷̼͢͢𝟷̼͢͢ ̼͢͢C̼͢͢a̼͢͢ ̼͢͢m̼͢͢ắ̼͢͢c̼͢͢ ̼͢͢C̼͢͢O̼͢͢V̼͢͢I̼͢͢D̼͢͢-̼͢͢1̼͢͢9̼͢͢ ̼͢͢t̼͢͢p̼͢͢ ̼͢͢h̼͢͢c̼͢͢m̼͢͢ ̼͢͢t̼͢͢ử̼͢͢ ̼͢͢v̼͢͢o̼͢͢n̼͢͢g̼͢͢ ̼͢͢t̼͢͢ă̼͢͢n̼͢͢g̼͢͢ ̼͢͢c̼͢͢a̼͢͢o͢.͢

C̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼ă̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼d̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼?̼ T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼…

H̼͢͢ô̼͢͢ᴍ̼͢͢ ̼͢͢ɴ̼͢͢ᴀ̼͢͢ʏ̼͢͢ ̼͢͢𝟸̼͢͢𝟻̼͢͢/̼͢͢𝟷̼͢͢𝟷̼͢͢ ̼͢͢C̼͢͢a̼͢͢ ̼͢͢m̼͢͢ắ̼͢͢c̼͢͢ ̼͢͢C̼͢͢O̼͢͢V̼͢͢I̼͢͢D̼͢͢-̼͢͢1̼͢͢9̼͢͢ ̼͢͢t̼͢͢p̼͢͢ ̼͢͢h̼͢͢c̼͢͢m̼͢͢ ̼͢͢t̼͢͢ử̼͢͢ ̼͢͢v̼͢͢o̼͢͢n̼͢͢g̼͢͢ ̼͢͢t̼͢͢ă̼͢͢n̼͢͢g̼͢͢ ̼͢͢c̼͢͢a̼͢͢o͢.͢

C̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼ă̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼d̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼?̼ T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼…

T͢r͢ư͢a͢ ͢h͢ô͢m͢ ͢n͢a͢y͢ ͢2͢5͢/͢1͢1͢;͢ ͢C͢ầ͢n͢ ͢c͢h͢i͢ ͢v͢i͢ệ͢n͢ ͢s͢ố͢ ͢c͢a͢ ͢n͢h͢i͢ễ͢m͢ ͢t͢ă͢n͢g͢ ͢r͢ấ͢t͢ ͢c͢a͢o͢,͢ ͢h͢à͢n͢g͢ ͢h͢à͢n͢g͢ ͢F͢0͢ ͢n͢g͢o͢à͢i͢ ͢c͢ộ͢n͢g͢ ͢đ͢ồ͢n͢g͢ ͢t͢ă͢n͢g͢,͢ ͢h͢ệ͢ ͢t͢h͢ố͢n͢g͢ ͢y͢ ͢t͢ế͢ ͢t͢ạ͢i͢ ͢n͢h͢i͢ề͢u͢ ͢đ͢ị͢a͢ ͢p͢h͢ư͢ơ͢n͢g͢ ͢q͢u͢á͢ ͢t͢ả͢i͢

S̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼,̼ ̼T̼r̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼…

T͢r͢ư͢a͢ ͢h͢ô͢m͢ ͢n͢a͢y͢ ͢2͢5͢/͢1͢1͢;͢ ͢C͢ầ͢n͢ ͢c͢h͢i͢ ͢v͢i͢ệ͢n͢ ͢s͢ố͢ ͢c͢a͢ ͢n͢h͢i͢ễ͢m͢ ͢t͢ă͢n͢g͢ ͢r͢ấ͢t͢ ͢c͢a͢o͢,͢ ͢h͢à͢n͢g͢ ͢h͢à͢n͢g͢ ͢F͢0͢ ͢n͢g͢o͢à͢i͢ ͢c͢ộ͢n͢g͢ ͢đ͢ồ͢n͢g͢ ͢t͢ă͢n͢g͢,͢ ͢h͢ệ͢ ͢t͢h͢ố͢n͢g͢ ͢y͢ ͢t͢ế͢ ͢t͢ạ͢i͢ ͢n͢h͢i͢ề͢u͢ ͢đ͢ị͢a͢ ͢p͢h͢ư͢ơ͢n͢g͢ ͢q͢u͢á͢ ͢t͢ả͢i͢

S̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼,̼ ̼T̼r̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼…

S͢á͢n͢g͢ hôm nay ͢2͢6/͢1͢1͢,͢ ͢H͢à͢n͢g͢ ͢n͢g͢h͢ì͢n͢ ͢F͢0͢ ͢l͢a͢n͢g͢ ͢t͢h͢a͢n͢g͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢c͢ộ͢n͢g͢ ͢đ͢ồ͢n͢g͢ ͢c͢h͢ố͢n͢ ͢c͢á͢c͢h͢ ͢l͢y͢,͢ ͢d͢ị͢c͢h͢ ͢t͢ă͢n͢g͢ ͢r͢ấ͢t͢ ͢c͢a͢o͢ ͢ở͢ ͢n͢h͢i͢ề͢u͢ ͢đ͢ị͢a͢ ͢p͢h͢ư͢ơ͢n͢g͢.͢

H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼B̼ắ̼c̼,̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼r̼á̼o̼…

S͢á͢n͢g͢ ͢2͢5͢/͢1͢1͢,͢ ͢H͢à͢n͢g͢ ͢n͢g͢h͢ì͢n͢ ͢F͢0͢ ͢l͢a͢n͢g͢ ͢t͢h͢a͢n͢g͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢c͢ộ͢n͢g͢ ͢đ͢ồ͢n͢g͢ ͢c͢h͢ố͢n͢ ͢c͢á͢c͢h͢ ͢l͢y͢,͢ ͢d͢ị͢c͢h͢ ͢t͢ă͢n͢g͢ ͢r͢ấ͢t͢ ͢c͢a͢o͢ ͢ở͢ ͢n͢h͢i͢ề͢u͢ ͢đ͢ị͢a͢ ͢p͢h͢ư͢ơ͢n͢g͢.͢

H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼B̼ắ̼c̼,̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼r̼á̼o̼…

You missed