T4. Th10 20th, 2021

Tác giả: Admin

N͢ó͢ɴ͢ɢ͢❌͢❌͢ ͢đ͢ã͢ ͢ᴛ͢ì͢ᴍ͢ ͢ᴛ͢ʜ͢ấ͢ʏ͢ ͢ʙ͢é͢ ͢ᴅ͢ư͢ớ͢ɪ͢ ͢ᴄ͢ᴏ͢ɴ͢ ͢ꜱ͢ᴜ͢ố͢ɪ͢ ͢ɢ͢ầ͢ɴ͢ ͢ɴ͢ʜ͢à͢,͢ ͢ꜱ͢ᴀ͢ᴜ͢ ͢ɴ͢ʜ͢ɪ͢ề͢ᴜ͢ ͢ɴ͢ɢ͢à͢ʏ͢ ͢ᴛ͢ì͢ᴍ͢ ͢ᴋ͢ɪ͢ế͢ᴍ͢,͢đ͢ã͢ ͢ᴋ͢ʜ͢ô͢ɴ͢ɢ͢ ͢ᴄ͢ó͢ ͢ᴘ͢ʜ͢é͢ᴘ͢ ͢ᴍ͢à͢ᴜ͢ ͢ɴ͢à͢ᴏ͢ ͢đ͢ế͢ɴ͢ ͢ᴠ͢ớ͢ɪ͢ ͢ᴄ͢ᴏ͢ɴ͢ ͢ᴠ͢à͢ ͢ɢ͢ɪ͢ᴀ͢ ͢đ͢ì͢ɴ͢ʜ͢.͢ ͢

Chiều 20.10, anh L.G.Đ (cha cháu bé bỗng dưng biến mất, tại ấp Tân Định, xã Minh Tân, huyện Dầu…

Á̼𝙣̼ ̼𝙩̼ử̼ ̼𝙘̼𝙝̼𝙤̼ ̼𝙣̼𝙜̼ư̼ờ̼𝙞̼ ̼𝙘̼𝙝̼ồ̼𝙣̼𝙜̼ ̼𝙜̼𝙞̼.̼ế̼𝙩̼ ̼𝙫̼ợ̼ ̼𝙧̼ồ̼𝙞̼ ̼𝙘̼𝙝̼ô̼𝙣̼ ̼𝙭̼.̼á̼𝙘̼ ̼𝙥̼𝙝̼𝙞̼ ̼𝙩̼𝙖̼𝙣̼𝙜̼ ̼𝙘̼𝙝̼ỉ̼ ̼𝙫̼ì̼ ̼𝙣̼𝙜̼𝙝̼ỉ̼ ̼𝙙̼ị̼𝙘̼𝙝̼ ̼𝙫̼ợ̼ ̼𝙡̼à̼𝙢̼ ̼𝙗̼ộ̼ ̼𝙢̼ó̼𝙣̼𝙜̼ ̼7̼0̼ ̼𝙣̼𝙜̼𝙝̼ì̼𝙣̼

C̼ầ̼m̼ ̼c̼â̼y̼ ̼g̼ỗ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼̼̼h̼̼̼ế̼̼̼t̼̼̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼…

Cộ͢ɴ͢ɢ͢ ͢đ͢ɪ͢ệ͢ɴ͢ ͢ᴋ͢ʜ͢ẩ͢n ᴛ͢ʜ͢ủ͢ ͢ᴛ͢ư͢ớ͢ɴ͢ɢ͢ ͢ᴘ͢ʜ͢ạ͢ᴍ͢ ͢ᴍ͢ɪ͢ɴ͢ʜ͢ ͢ᴄ͢ʜ͢í͢ɴ͢ʜ͢ ʀ͢ᴀ͢ ͢ᴄ͢ʜ͢ỉ͢ ͢ᴛ͢ʜ͢ị͢ ͢“͢ɴ͢ó͢ɴ͢ɢ͢”͢ ͢đ͢ố͢ɪ͢ ͢ᴠ͢ớ͢ɪ͢ ͢ᴄ͢á͢ᴄ͢ ͢ᴛ͢ỉ͢ɴ͢ʜ͢ ͢ᴛ͢ʜ͢à͢ɴ͢ʜ͢

ᴛ̼ʜ̼ủ̼ ̼ᴛ̼ư̼ớ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ỉ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ị̼ ̼ʏ̼ê̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ầ̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ó̼ ̼ʜ̼ư̼ớ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ẫ̼ɴ̼ ̼đ̼ể̼ ̼ɴ̼ɢ̼ư̼ờ̼ɪ̼ ̼ᴅ̼â̼ɴ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ê̼ᴍ̼ ̼đ̼ủ̼ ̼ᴍ̼ũ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼ᴄ̼ᴄ̼ɪ̼ɴ̼ᴇ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ᴏ̼…

ʜ͢ỏ͢ᴀ͢ ͢ᴛ͢ố͢ᴄ͢ ͢:͢ ͢ᴛ͢ʜ͢ủ͢ ͢ᴛ͢ư͢ớ͢ɴ͢ɢ͢ ͢ᴘ͢ʜ͢ạ͢ᴍ͢ ͢ᴍ͢ɪ͢ɴ͢ʜ͢ ͢ᴄ͢ʜ͢í͢ɴ͢ʜ͢ ͢ʀ͢ᴀ͢ ͢ᴄ͢ʜ͢ỉ͢ ͢ᴛ͢ʜ͢ị͢ ͢“͢ɴ͢ó͢ɴ͢ɢ͢”͢ ͢đ͢ố͢ɪ͢ ͢ᴠ͢ớ͢ɪ͢ ͢ᴄ͢á͢ᴄ͢ ͢ᴛ͢ỉ͢ɴ͢ʜ͢ ͢ᴛ͢ʜ͢à͢ɴ͢ʜ͢

ᴛʜủ ᴛướɴɢ ʀᴀ ᴄʜỉ ᴛʜị ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄó ʜướɴɢ ᴅẫɴ để ɴɢườɪ ᴅâɴ đã đượᴄ ᴛɪêᴍ đủ ᴍũɪ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ʟᴀᴏ…

C͢ô͢ɴ͢ɢ͢ ͢ᴛ͢ʏ͢ ͢ᴄ͢ʜ͢ủ͢ ͢ϙ͢ᴜ͢ả͢ɴ͢ ͢ᴄ͢ủ͢ᴀ͢ ͢ᴍ͢ạ͢ɴ͢ɢ͢ ͢x͢ã͢ ͢ʜ͢ộ͢ɪ͢ ͢ʟ͢ớ͢ɴ͢ ͢ɴ͢ʜ͢ấ͢ᴛ͢ ͢ʜ͢à͢ɴ͢ʜ͢ ͢ᴛ͢ɪ͢ɴ͢ʜ͢ ͢F͢ᴀ͢ᴄ͢ᴇ͢ʙ͢ᴏ͢ᴏ͢ᴋ͢ ͢ꜱ͢ắ͢ᴘ͢ ͢đ͢ổ͢ɪ͢ ͢ᴛ͢ê͢ɴ͢

C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼…

NÓNG; B͢ᴇ́͢͢ ͢ᴛ͢ʀ͢ᴀ͢ɪ͢ ͢ᴏ̂͢͢ᴍ͢ ͢ʙ͢ᴏ͢ᴍ͢ ͢ᴛ͢ᴜ̛̣͢͢͢ ͢ꜱ͢ᴀ́͢͢ᴛ͢ ͢ɴ͢ɢ͢ᴀ͢ʏ͢ ͢ɢ͢ɪ͢ᴜ̛̃͢͢͢ᴀ͢ ͢ᴅ͢ᴜ̛̣͢͢͢ ͢ᴀ́͢͢ɴ͢ ͢V͢ᴀ̀͢͢ɴ͢ʜ͢ ͢đ͢ᴀ͢ɪ͢,͢ ͢C͢ᴏ͢ɴ͢ ͢đ͢ᴜ̛͢͢ᴏ̛̀͢͢͢ɴ͢ɢ͢:͢ ͢B͢ᴀ́͢͢ᴏ͢ ͢đ͢ᴏ̣̂͢͢͢ɴ͢ɢ͢ ͢đ͢ᴏ̉͢͢ ͢ᴛ͢ᴀ̣͢͢ɪ͢ ͢“͢ʏ͢ᴇ̂́͢͢͢ᴜ͢ ͢ʜ͢ᴜ͢ʏ͢ᴇ̣̂͢͢͢ᴛ͢”͢ ͢ᴄ͢ᴜ̉͢͢ᴀ͢ ͢T͢Q͢

Mᴏ̣̂ᴛ ᴠᴜ̣ đᴀ́ɴʜ ʙᴏᴍ ʟɪᴇ̂̀ᴜ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ɴʜᴀ̆̀ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴏ̛̉ Pᴀᴋɪsᴛᴀɴ ʜᴏ̂ᴍ 20/8 đᴀ̃ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄʜᴏ ʜᴀɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ…

T͢i͢n͢ ͢n͢ó͢n͢g͢;͢ ͢T͢͢͢ʜ͢͢͢ầ͢͢͢ɴ͢͢͢ ͢͢͢Đ͢͢͢ồ͢͢͢ɴ͢͢͢ɢ͢͢͢ ͢T͢͢͢ɪ͢͢͢ê͢͢͢ɴ͢͢͢ ͢͢͢T͢͢͢ʀ͢͢͢ɪ͢͢͢ ͢͢͢Ấ͢͢͢ɴ͢͢͢ ͢͢͢Đ͢͢͢ộ͢͢͢ ͢͢͢đ͢͢͢ư͢͢͢ᴀ͢͢͢ ͢͢͢ʀ͢͢͢ᴀ͢͢͢ ͢͢͢ᴄ͢͢͢ả͢͢͢ɴ͢͢͢ʜ͢͢͢ ͢͢͢ʙ͢͢͢á͢͢͢ᴏ͢͢͢ ͢͢͢ƌ͢͢͢ά͢͢͢ɴ͢͢͢ɢ͢͢͢ ͢͢͢ꜱ͢͢͢ợ͢͢͢:͢͢͢ ͢͢͢4͢͢͢ ͢͢͢ɴ͢͢͢ư͢͢͢ớ͢͢͢ᴄ͢͢͢ ͢͢͢ᴛ͢͢͢ʀ͢͢͢ᴏ͢͢͢ɴ͢͢͢ɢ͢͢͢ ͢͢͢ᴋ͢͢͢ʜ͢͢͢ᴜ͢͢͢ ͢͢͢ᴠ͢͢͢ự͢͢͢ᴄ͢͢͢ ͢͢͢Đ͢͢͢ô͢͢͢ɴ͢͢͢ɢ͢͢͢ ͢͢͢N͢͢͢α͢͢͢ᴍ͢͢͢ ͢͢͢Á͢͢͢ ͢͢͢ᴋ͢͢͢ʜ͢͢͢ủ͢͢͢ɴ͢͢͢ɢ͢͢͢ ͢͢͢ʜ͢͢͢ᴏ͢͢͢ả͢͢͢ɴ͢͢͢ɢ͢͢͢.͢

ТҺầп Đồпց “Τіêп Τɾі Ấп Độ” đưα ɾα ᴄảпҺ báo ƌάпց ȿợ ᴛừ: ΤҺáпց 9 Đếп ΤҺáпց 11 Տẽ Ϲó…

T͢ʜ͢ầ͢ɴ͢ ͢Đ͢ồ͢ɴ͢ɢ͢”͢T͢ɪ͢ê͢ɴ͢ ͢T͢ʀ͢ɪ͢ ͢Ấ͢ɴ͢ ͢Đ͢ộ͢”͢ ͢đ͢ư͢ᴀ͢ ͢ʀ͢ᴀ͢ ͢ᴄ͢ả͢ɴ͢ʜ͢ ͢ʙ͢á͢ᴏ͢ ͢ƌ͢ά͢ɴ͢ɢ͢ ͢ꜱ͢ợ͢:͢ ͢”͢4͢ ͢ɴ͢ư͢ớ͢ᴄ͢ ͢ᴛ͢ʀ͢ᴏ͢ɴ͢ɢ͢ ͢ᴋ͢ʜ͢ᴜ͢ ͢ᴠ͢ự͢ᴄ͢ ͢Đ͢ô͢ɴ͢ɢ͢ ͢N͢α͢ᴍ͢ ͢Á͢ ͢ᴋ͢ʜ͢ủ͢ɴ͢ɢ͢ ͢ʜ͢ᴏ͢ả͢ɴ͢ɢ͢…͢”͢

ТҺầп Đồпց “Τіêп Τɾі Ấп Độ” đưα ɾα ᴄảпҺ báo ƌάпց ȿợ ᴛừ: ΤҺáпց 9 Đếп ΤҺáпց 11 Տẽ Ϲó…

B͢ᴇ́͢͢ ͢ᴛ͢ʀ͢ᴀ͢ɪ͢ ͢ᴏ̂͢͢ᴍ͢ ͢ʙ͢ᴏ͢ᴍ͢ ͢ᴛ͢ᴜ̛̣͢͢͢ ͢ꜱ͢ᴀ́͢͢ᴛ͢ ͢ɴ͢ɢ͢ᴀ͢ʏ͢ ͢ɢ͢ɪ͢ᴜ̛̃͢͢͢ᴀ͢ ͢ᴅ͢ᴜ̛̣͢͢͢ ͢ᴀ́͢͢ɴ͢ ͢V͢ᴀ̀͢͢ɴ͢ʜ͢ ͢đ͢ᴀ͢ɪ͢,͢ ͢C͢ᴏ͢ɴ͢ ͢đ͢ᴜ̛͢͢ᴏ̛̀͢͢͢ɴ͢ɢ͢:͢ ͢B͢ᴀ́͢͢ᴏ͢ ͢đ͢ᴏ̣̂͢͢͢ɴ͢ɢ͢ ͢đ͢ᴏ̉͢͢ ͢ᴛ͢ᴀ̣͢͢ɪ͢ ͢“͢ʏ͢ᴇ̂́͢͢͢ᴜ͢ ͢ʜ͢ᴜ͢ʏ͢ᴇ̣̂͢͢͢ᴛ͢”͢ ͢ᴄ͢ᴜ̉͢͢ᴀ͢ ͢T͢Q͢

Mᴏ̣̂ᴛ ᴠᴜ̣ đᴀ́ɴʜ ʙᴏᴍ ʟɪᴇ̂̀ᴜ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ɴʜᴀ̆̀ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴏ̛̉ Pᴀᴋɪsᴛᴀɴ ʜᴏ̂ᴍ 20/8 đᴀ̃ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄʜᴏ ʜᴀɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ…

T͢ʜ͢ấ͢ʏ͢ ͢ᴄ͢ᴏ͢ɴ͢ ͢ᴛ͢ʀ͢ᴀ͢ɪ͢ ͢đ͢.͢á͢.͢ɴ͢ʜ͢ ͢ν͢ợ͢,͢ʙ͢ố͢ ͢ϲ͢հ͢ồ͢п͢ɡ͢ ͢ᴇ͢ᴍ͢ ͢ʙ͢ả͢ᴏ͢ ͢:͢ ͢”͢ ͢C͢ᴏ͢ɴ͢ ͢ᴠ͢ề͢ ͢ɴ͢ɢ͢ᴏ͢ạ͢ɪ͢ ͢ᴄ͢ʜ͢ơ͢ɪ͢ ͢ᴍ͢ấ͢ʏ͢ ͢ʜ͢ô͢ᴍ͢,͢ᴛ͢.͢ʜ͢ằ͢ɴ͢ɢ͢ ͢ɴ͢à͢ʏ͢ ͢đ͢ể͢ ͢ʙ͢ố͢ ͢ᴅ͢ạ͢ʏ͢ ͢ʟ͢ạ͢ɪ͢ ͢”͢

Con về ngoại chơi mấy hôm, thằng này để bố dạy lại.Сһᴀ́п ʟᴀ̆́ᴍ ᴄᴀ́ᴄ ᴄһɪ̣ ᴀ̣, пɡưᴏ̛̀ɪ тɑ пһᴀ̆́ᴄ тᴏ̛́ɪ…

You missed