T5. Th1 27th, 2022

Tháng: Tháng Mười Một 2021

X͢é͢t͢ ͢n͢g͢h͢i͢ệ͢m͢ ͢4͢4͢4͢ ͢c͢ô͢n͢g͢ ͢n͢h͢â͢n͢ ͢m͢ộ͢t͢ ͢c͢ô͢n͢g͢ ͢t͢r͢ư͢ờ͢n͢g͢ ͢x͢â͢y͢ ͢d͢ự͢n͢g͢,͢ ͢đ͢ã͢ ͢p͢h͢á͢t͢ ͢h͢i͢ệ͢n͢ ͢9͢8͢ ͢c͢a͢ ͢m͢ắ͢c͢ ͢C͢o͢v͢i͢d͢-͢1͢9͢.͢ ͢l͢ậ͢p͢ ͢t͢ứ͢c͢ ͢p͢h͢o͢n͢g͢ ͢t͢ỏ͢a͢ ͢t͢o͢à͢n͢ ͢k͢h͢u͢ ͢v͢ự͢c͢ ͢x͢é͢t͢ ͢n͢g͢h͢ệ͢m ͢

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼2̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼B̼à̼n̼g̼ ̼(̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼…

L̳ũ̳ ̳l̳ớ̳n̳ ̳t̳ạ̳i̳ ̳B̳ì̳n̳h̳ ̳Đ̳ị̳n̳h̳,̳ ̳h̳ơ̳n̳ ̳1̳6̳.̳5̳0̳0̳ ̳c̳ă̳n̳ ̳n̳h̳à̳ ̳b̳ị̳ ̳n̳g̳ậ̳p̳,̳ ̳g̳i̳a̳o̳ ̳t̳h̳ô̳n̳g̳ ̳c̳h̳i̳a̳ ̳c̳ắ̳t̳

M̼ư̼a̼ ̼l̼ũ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼l̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼…

N̳h̳ó̳m̳ ̳g̳i̳ế̳t̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳,̳ ̳đ̳ổ̳ ̳b̳ê̳ ̳t̳ô̳n̳g̳ ̳g̳i̳ấ̳u̳ ̳x̳á̳c̳ ̳ở̳ ̳B̳ì̳n̳h̳ ̳D̳ư̳ơ̳n̳g̳ ̳k̳ê̳u̳ ̳o̳a̳n̳ ̳đ̳ộ̳n̳g̳ ̳t̳r̳ờ̳i̳ ̳n̳á̳o̳ ̳l̳o̳ạ̳n̳

B̼ị̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼1̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼H̼à̼,̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼…

Tin nóng ̳1/̳1̳2 ̳P̳h̳á̳t̳ ̳h̳i̳ệ̳n̳ ̳1̳5̳2̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳t̳r̳o̳n̳g̳ ̳m̳ộ̳t̳ ̳c̳ô̳n̳g̳ ̳t̳y̳ ̳d̳ư̳ơ̳n̳g̳ ̳t̳í̳n̳h̳ ̳v̳ớ̳i̳ ̳S̳A̳R̳S̳-̳C̳o̳V̳-̳2̳

T̼h̼e̼o̼ ̼C̼D̼C̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼N̼e̼w̼ ̼O̼n̼e̼ ̼V̼i̼n̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼ổ̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼…

S̳á̳n̳g̳ ̳3̳0̳/̳1̳1̳:̳ ̳F̳0̳ ̳c̳ộ̳n̳g̳ ̳đ̳ồ̳n̳g̳ ̳g̳h̳i̳ ̳n̳h̳ậ̳n̳ ̳ở̳ ̳k̳h̳ắ̳p̳ ̳c̳á̳c̳ ̳t̳ỉ̳n̳h̳ ̳t̳ừ̳ ̳B̳ắ̳c̳ ̳v̳à̳o̳ ̳N̳a̳m̳ ̳m̳ấ̳y̳ ̳c̳h̳ụ̳c̳ ̳n̳g̳à̳n̳ ̳c̳a̳ ̳F̳0̳.̳ ̳C̳ă̳n̳g̳ ̳t̳h̳ẳ̳n̳g̳ ̳d̳ồ̳n̳ ̳d̳ậ̳p̳.̳

(̼V̼T̼C̼ ̼N̼e̼w̼s̼)̼ ̼-̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼4̼h̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼F̼0̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼m̼i̼ề̼n̼…

S̳á̳n̳g̳ ̳n̳a̳y̳ ̳3̳0̳/̳1̳1̳ ̳P̳h̳á̳t̳ ̳h̳i̳ệ̳n̳ ̳1̳5̳2̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳t̳r̳o̳n̳g̳ ̳m̳ộ̳t̳ ̳c̳ô̳n̳g̳ ̳t̳y̳ ̳d̳ư̳ơ̳n̳g̳ ̳t̳í̳n̳h̳ ̳v̳ớ̳i̳ ̳S̳A̳R̳S̳-̳C̳o̳V̳-̳2̳ ̳l̳ậ̳p̳ ̳t̳ứ̳c̳ ̳p̳h̳o̳n̳g̳ ̳t̳ỏ̳a̳ ̳m̳ấ̳y̳ ̳c̳h̳ụ̳c̳ ̳n̳g̳à̳n̳ ̳c̳ô̳n̳g̳ ̳n̳h̳â̳n̳.̳

T̼h̼e̼o̼ ̼C̼D̼C̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼N̼e̼w̼ ̼O̼n̼e̼ ̼V̼i̼n̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼ổ̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼…

T̳h̳ủ̳ ̳t̳ư̳ớ̳n̳g̳ ̳y̳ê̳u̳ ̳c̳ầ̳u̳ ̳k̳i̳ể̳m̳ ̳s̳o̳á̳t̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳n̳h̳ậ̳p̳ ̳c̳ả̳n̳h̳ ̳t̳ừ̳ ̳c̳á̳c̳ ̳n̳ư̳ớ̳c̳ ̳c̳ó̳ ̳c̳h̳ủ̳n̳g̳ ̳O̳m̳i̳c̳r̳o̳n̳ ̳v̳à̳ ̳s̳i̳ế̳t̳ ̳c̳h̳ặ̳c̳ ̳c̳ử̳a̳ ̳k̳h̳ẩ̳u̳,̳ ̳n̳ế̳u̳ ̳t̳ì̳n̳h̳ ̳h̳u̳ố̳n̳g̳ ̳n̳g̳u̳y̳ ̳h̳i̳ể̳m̳ ̳c̳ó̳ ̳t̳h̳ể̳ ̳đ̳ó̳n̳g̳ ̳l̳u̳ô̳n̳ ̳c̳ử̳a̳ ̳k̳h̳ẩ̳u̳.̳

T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼…

B̳i̳ế̳n̳ ̳c̳h̳ủ̳n̳g̳ ̳O̳m̳i̳c̳r̳o̳n̳ ̳đ̳a̳n̳g̳ ̳l̳à̳m̳ ̳v̳i̳ệ̳t̳ ̳n̳a̳m̳ ̳l̳o̳ ̳s̳ợ̳,̳ ̳B̳ộ̳ ̳Y̳ ̳t̳ế̳ ̳y̳ê̳u̳ ̳c̳ầ̳u̳ ̳c̳á̳c̳ ̳đ̳ị̳a̳ ̳p̳h̳ư̳ơ̳n̳g̳ ̳c̳h̳ủ̳ ̳đ̳ộ̳n̳g̳ ̳ứ̳n̳g̳ ̳p̳h̳ó̳ ̳k̳h̳ẩ̳n̳ ̳c̳ấ̳p̳

B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ễ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼…

T̳h̳ủ̳ ̳t̳ư̳ớ̳n̳g̳ ̳c̳h̳ỉ̳ ̳đ̳ạ̳o̳ ̳k̳h̳ẩ̳n̳ ̳c̳ấ̳p̳ ̳c̳h̳o̳ ̳c̳á̳c̳ ̳t̳ỉ̳n̳h̳ ̳c̳h̳ủ̳ ̳đ̳ộ̳n̳g̳ ̳ứ̳n̳g̳ ̳p̳h̳ó̳ ̳d̳i̳ễ̳n̳ ̳b̳i̳ế̳n̳ ̳d̳ị̳c̳h̳ ̳C̳o̳v̳i̳d̳-̳1̳9̳ ̳d̳o̳ ̳c̳h̳ủ̳n̳g̳ ̳m̳ớ̳i̳ ̳O̳m̳i̳c̳r̳o̳n̳

Đ̼ể̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼,̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼…