T7. Th11 27th, 2021

K̼i̼n̼h̼t̼e̼d̼o̼t̼h̼i̼ ̼-̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼E̼A̼S̼T̼E̼C̼H̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼ ̼C̼h̼í̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼(̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼3̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼E̼A̼S̼T̼E̼C̼H̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼i̼v̼d̼-̼1̼9̼
̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼8̼/̼3̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼E̼A̼S̼T̼E̼C̼H̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼

̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼P̼ ̼C̼h̼í̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼1̼9̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼x̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼“̼T̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼.̼ ̼P̼h̼í̼a̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼E̼A̼S̼T̼E̼C̼H̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼d̼ẹ̼p̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼i̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼1̼8̼/̼3̼)̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼0̼0̼/̼1̼.̼2̼0̼0̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼

̼V̼ề̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼:̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼Ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼-̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼ ̼C̼h̼í̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼E̼A̼S̼T̼E̼C̼H̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼8̼/̼3̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼E̼A̼S̼T̼E̼C̼H̼,̼ ̼T̼P̼ ̼C̼h̼í̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

V̼Ĩ̼N̼H̼ ̼Q̼U̼Â̼N̼

xem thêm; S͢á͢n͢g͢ ͢n͢a͢y͢ ͢2͢4͢/͢1͢1͢;͢ ͢P͢h͢o͢n͢g͢ ͢t͢ỏ͢a͢ ͢c͢ô͢n͢g͢ ͢t͢y͢ ͢h͢ơ͢n͢ ͢m͢ấ͢y͢ ͢n͢g͢à͢n͢ ͢c͢ô͢n͢g͢ ͢n͢h͢â͢n͢ ͢c͢ó͢ ͢8͢7͢ ͢c͢a͢ ͢t͢e͢s͢t͢ ͢n͢h͢a͢n͢h͢ ͢d͢ư͢ơ͢n͢g͢ ͢t͢í͢n͢h͢ ͢S͢A͢R͢S͢-͢C͢o͢V͢-͢2͢

M̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼2̼0̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼K̼h̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ê̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼d̼o̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼8̼7̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼.̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ê̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼2̼2̼/̼1̼1̼)̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼8̼7̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼h̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼u̼n̼ ̼k̼h̼ử̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼P̼C̼R̼ ̼c̼h̼o̼ ̼8̼7̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ ̼m̼ô̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼2̼0̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼K̼h̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼d̼o̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼8̼7̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼)̼.̼

̼”̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼P̼C̼R̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼8̼7̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ ̼m̼ô̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼2̼0̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼”̼3̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼”̼.̼ ̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼F̼1̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼”̼ ̼-̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ê̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼V̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼F̼0̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼4̼ ̼(̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼4̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼1̼/̼1̼1̼)̼ ̼l̼à̼ ̼7̼.̼7̼2̼6̼ ̼c̼a̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼ố̼ ̼F̼0̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼2̼.̼8̼5̼2̼ ̼c̼a̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼F̼0̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼l̼à̼ ̼4̼.̼8̼7̼4̼ ̼c̼a̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼1̼1̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼2̼1̼8̼ ̼c̼a̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼0̼0̼ ̼c̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼T̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼:̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼
̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼:̼ ̼B̼á̼o̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼

By Admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *